Općina Sali > Natječaji > Natječaj za zakup – Soline

Natječaj za zakup – Soline

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 11. lipnja 2018.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), te Odluke Općinskog vijeća Općine Sali o davanju u zakup poslovnih prostora od 18. prosinca 2005., KLASA: 406-01/05-01/9, URBROJ: 2198/15-01-05, Općina Sali raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 • Predmet ovog javnog natječaja je zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sali, i to dijela nekretnine oznake kat. čestica 6066 k.o. Soline, u naravi prostorije površine cca 20 m2, u južnom dijelu zgrade, kao skladišni prostor.
 • Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi:
  5,00 kuna/m2  (u sezoni i izvan sezone).
 • Poslovni prostor naveden u točki 1. daje se u zakup na određeno vrijeme, u trajanju od 5 godina.
 • Ponuda za sudjelovanje u ovom javnom natječaju mora sadržavati:
  1. ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište, za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravne osobe), OIB-broj i broj telefona za kontakt;
  2. preslik osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe;
  3. izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravne osobe, iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost koja je oglašena;
  4. potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima (ne starija od 30 dana);
  5. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 • Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Sali, Sali 74/A, 23281 Sali, s naznakom „Natječaj za zakup poslovnog prostora u Solinama – ne otvaraj“.
 • Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
 • Zakašnjele ponude, neuredne i ponude koje se na drugi način protive natječajnim uvjetima neće se razmatrati.
 • Ponude ponuđača koji imaju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i prema Općini Sali biti će isključene, sukladno čl. 4. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
 • O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru ponuđača.
 • Općina Sali zadržava pravo poništenja natječaja.
 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora iz točke 1. biti će solemniziran po javnom bilježniku sukladno članku 4. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i sklopiti će se  kao ovršna isprava, na trošak zakupnika.

 

KLASA: 940-01/18-01/05

URBROJ: 2198/15-01-18-1

U Salima, 11. lipnja 2018.                                                     

OPĆINA SALI       

 

Dokument:

Natječaj za zakup – Soline

lokalnahrvatska.hr