Općina Sali > Natječaji > Oglas za prijam na određeno – EU fondovi

Oglas za prijam na određeno – EU fondovi

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 29. svibnja 2018.

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18, u daljnjem tekstu: Zakon) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sali raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Sali, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova i poslova čiji se opseg privremeno povećao za radno mjesto:

viši stručni suradnik za opće poslove i strukturne fondove – 1 izvršitelj

Kandidati za gore navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. Zakona, moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvene, prirodne, tehničke, biotehničke ili humanističke struke ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje tri godine radnog staža u struci
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima izrade i provedbe projekata financiranih iz fondova EU ili RH
 • položen državni stručni ispit
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 • vozačka dozvola B kategorije

Na temelju članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14) osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci i može se produžiti za još do 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz hrvatskog državljanstva (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice, a može se priložiti i preslik domovnice)
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 4. dokaz o radnom stažu u struci od najmanje tri godine (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, ne stariji od mjesec dana od podnošenja prijave)
 5. dokaz o radnom iskustvu na poslovima izrade i provedbe projekata financiranih iz fondova EU ili RH od najmanje godinu dana (preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca)
 6. presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit)
 7. izvornik uvjerenja o nekažnjavanju izdanog od nadležnog suda u svrhu dokazivanja da ne postoje zapreke za prijam u službu navedene u članku 15. Zakona
 8. izvornik potpisane izjave u svrhu dokazivanja da ne postoje zapreke za prijam u službu navedene u članku 16. Zakona
 9. dokaz o znanju engleskog jezika (preslik uvjerenja ili certifikata ili diplome)
 10. potpisana izjava o poznavanju rada na računalu
 11. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviti će izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

Osoba koja nema položeni državni stručni ispit može se prijaviti na oglas.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu u skladu s člankom 14. Zakona. Ako osoba ne položi državni stručni ispit u propisanom roku, u skladu s člankom 115. Zakona točka g), služba prestaje po sili zakona istekom roka u kojem je bio obvezan položiti državni stručni ispit.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/07), dokazuju to slijedećim dokumentima:

 • rješenjem o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdom o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne starijom od šest mjeseci,
 • dokazom o nezaposlenosti – potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starijim od mjesec dana,
 • preslikom pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
 • dokazom o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
 • potvrdom poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju da se na javni natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji),
 • preslikom pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na javni natječaj javljaju djeca živućih branitelja),
 • potvrdom o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ( u slučaju kad se na javni natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja),
 • rodnim listom (ako se na javni natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja),
 • rješenjem o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr .

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13, 152/14) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji su posebno osposobljeni za poslove izrađivanja ili provođenja projekata koji se financiraju iz fondova EU ili nacionalnih fondova dokazuju to odgovarajućom diplomom, svjedodžbom ili uvjerenjem, u presliku.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa kao i one koji nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu o tome će biti obaviještene pisanim putem.

Oglasni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata te razgovor s kandidatom na koji mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Riječni i pojmovni skupovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Na mrežnoj stranici Općine Sali www.opcina-sali.hr i na oglasnoj ploči Općine Sali, Sali II 74/A, Sali, bit će dostupan opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata. Na navedenoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Općine Sali, bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje na adresu: OPĆINA SALI, Sali II 74/A, 23281 Sali, s naznakom «Prijava na oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za opće poslove i strukturne fondove«.

Prijava je zaprimljena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u pisarnici Općine Sali, Sali II 74/A, 23281 Sali, a ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od donošenja rješenja o prijmu u službu, odnosno donošenja odluke o poništenju oglasa.

 

OPĆINA SALI

 

Dokument:

Oglas za prijam na određeno EU fondovi

lokalnahrvatska.hr