Općina Sali > Natječaji > Natječaj za zakup – Sali – bankomat 2

Natječaj za zakup – Sali – bankomat 2

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 11. svibnja 2018.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), te Odluke Općinskog vijeća Općine Sali o davanju u zakup poslovnih prostora od 18. prosinca 2005., KLASA: 406-01/05-01/9, URBROJ: 2198/15-01-05, Općina Sali raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

 1. Predmet ovog javnog natječaja je zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sali, i to nekretnina oznake kat. čestica 591/3 k.o. Sali stare izmjere, na adresi Sali II 74/A, Sali, u površini od 2 m2, za potrebe deficitarne djelatnosti – postavljanja bankomata.
 2. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi:
  – 15,00 m2 u sezoni (od 15. lipnja do 15. rujna);
  – 6,00 m2 izvan sezone.
 3. Poslovni prostor naveden u točki 1. daje se u zakup na određeno vrijeme, u trajanju od 5 godina.
 4. Ponuda za sudjelovanje u ovom javnom natječaju mora sadržavati:
  a) ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište, za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravne osobe), OIB-broj i broj telefona za kontakt;
  b) preslik osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe;
  c) izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravne osobe, iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost koja je oglašena;
  d) potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima (ne starija od 30 dana);
  e) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 5. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Sali, Sali 74/A, 23281 Sali, s naznakom „Natječaj za zakup poslovnog prostora u Salima – ne otvaraj“.
 6. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
 7. Zakašnjele ponude, neuredne i ponude koje se na drugi način protive natječajnim uvjetima neće se razmatrati.
 8. Ponude ponuđača koji imaju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i prema Općini Sali biti će isključene, sukladno čl. 4. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
 9. O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru ponuđača.
 10. Općina Sali zadržava pravo poništenja natječaja.
 11. Ugovor o zakupu poslovnog prostora iz točke 1. biti će solemniziran po javnom bilježniku sukladno članku 4. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i sklopiti će se kao ovršna isprava, na trošak zakupnika.

KLASA: 940-01/18-01/23
URBROJ: 2198/15-01-18-1
U Salima, 9. svibnja 2018.
OPĆINA SALI

 

Dokument:

Natječaj za zakup – Sali – bankomat 2

lokalnahrvatska.hr