Općina Sali > Proračun Općine Sali > Izmjene i dopune proračuna za 2017. – II

Izmjene i dopune proračuna za 2017. – II

Kategorija Proračun Općine Sali,
Objavljeno 11. siječnja 2018.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/2009 i 21/2009 i “Službeni glasnik Općine Sali” broj 01/13 i 02/15),Općinsko vijeće Općine Sali na 5. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine donosi
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Sali za 2017.godinu

Dokument:

Izmjene i dopune proračuna za 2017.

lokalnahrvatska.hr