Općina Sali > Proračun Općine Sali > Polugodišnje izvršenje proračuna 2017.

Polugodišnje izvršenje proračuna 2017.

Kategorija Proračun Općine Sali,
Objavljeno 22. studenoga 2017.

Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/2009 i 21/2009 i “Službeni glasnik Općine Sali” broj 01/13 i 02/15),Općinsko vijeće Općine Sali na 4. sjednici održanoj dana 17. studenoga 2017. godine donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SALI ZA 2017 GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sali za 2017. godinu sadrži Opći dio proračuna, Posebni dio proračuna, izvještaj o zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske pričuve, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i izvještaj o provedbi plana razvojnih projekata.

 

Dokument:

Polugodišnje izvršenje proračuna 2017.

lokalnahrvatska.hr