Općina Sali > Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali > Natječaj za ravnatelja Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali 2017.

Natječaj za ravnatelja Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali 2017.

Kategorija Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali,
Objavljeno 17. studenoga 2017.

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), a u skladu s člankom 14. Statuta Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali, Općina Sali raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali

Za ravnatelja/ravnateljicu se mogu natjecati osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • – VSS, završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, odnosno završeni drugi visokoškolski studij društvenog usmjerenja
  • – VSS, sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci

Uz molbu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

  • – dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja,
  • – domovnicu,
  • – uvjerenje o nekažnjavanju,
  • – životopis.

Ravnatelj/ica knjižnice imenuje se na rok od četiri godine.
Rok za podnošenje pisanih prijava je 8 dana od objave natječaja.
O rezultatima izbora kandidati će se obavijestiti u roku od 45 dana od dana isteka roka prijave na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Sali
Sali II 74A
23281 Sali

s naznakom:
„ZA NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE SALI – NE OTVARAJ“.

KLASA: 612-01/17-01/09
URBROJ: 2198/15-01-17-1
Sali, 17. studenoga 2017.
OPĆINA SALI

Dokument:
Natječaj za ravnatelja Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali 2017.

lokalnahrvatska.hr