Općina Sali > Natječaji > Natječaj za postavljanje terase – 2017.

Natječaj za postavljanje terase – 2017.

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 20. srpnja 2017.

Na temelju odredbe članka 22. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Sali od 10. prosinca 2014., KLASA: 940-01/14-01/52, URBROJ: 2198/15-01-14-1 („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 5/2016), Općinski načelnik Općine Sali raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup javne površine

I

Daje se u zakup javna površina na jednoj (1) određenoj lokaciji u svrhu postavljanja sezonske terase i obavljanja ugostiteljske djelatnosti, u Salima, na Portu, i to na udaljenosti 4 m od k.č. 589/1 k.o. Sali (stara kuća Lorini) i 3 m od k.č. 590/1 k.o. Sali (ispred bivše mesnice u staroj kući Radulić), a do prve ukrasne palme i kanalizacijskog šahta, u površini od 30 m2, u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada svake godine trajanja zakupa.

Obavještavaju se ponuditelji kako su na gore navedenoj lokaciji dužni osigurati pristup kanalizacijskom šahtu te kako su dužni ukloniti sezonsku terasu u vrijeme održavanja tradicionalnih Saljskih užanci i to osam dana prije početka navedene manifestacije, o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

Početna cijena zakupnine je 30,00 kn/m2, a zakupnina koja se utvrdi provedbom natječaja, plaća se unaprijed pri potpisivanju ugovora o zakupu.

II

Ponude i prijave na natječaj se primaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja u dnevnom tisku.

Ponuda i prijava na natječaj obvezno moraju sadržavati:
–    preslik osobne iskaznice (za ponuditelja fizičku osobu)
–    preslik rješenja o upisu u sudski registar, odnosno središnji registar obrta
–    visinu ponuđene cijene izraženu po kvadratnom metru zemljišta
–    adresu prebivališta odnosno sjedišta ponuditelja
–    potvrdu Porezne uprave o nepostojanju nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj
–    dokaz da su u cijelosti po svim osnovama podmirene sve dospjele financijske obveze prema Općini Sali i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Sali do dana javnog otvaranja ponuda ili da je sa istima sklopljen sporazum o obročnoj otplati duga sukladno posebnim propisima

Prijave i ponude se dostavljaju na adresu: Općina Sali, Sali II 74/A, 23281 Sali, u zatvorenim omotnicama sa naznakom „Ponuda za zakup javne površine – ne otvaraj“.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najboljeg ponuditelja.

III

Ponude onih ponuditelja koji imaju nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj ili Općini Sali neće se razmatrati.

IV

S odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o zakupu javne površine u trajanju od dvije (2) godine.

V

Općina Sali zadržava pravo, sukladno svojim interesima, ne sklopiti ugovor ni sa jednim ponuditeljem.

KLASA: 363-01/17-01/59
URBROJ: 2198/15-01-17-1
Sali, 19. srpnja 2017.

OPĆINA SALI
Općinski načelnik
Zoran Morović

Dokument:

Natječaj za postavljanje terase – 2017.

lokalnahrvatska.hr