Općina Sali > Natječaji > JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 2. lipnja 2017.

Na temelju odredbe članka 22. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Sali od 10. prosinca 2014., KLASA: 940-01/14-01/52, URBROJ: 2198/15-01-14-1 („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 5/2016) te članka 6. i članka 10. Odluke Općinskog vijeća Općine Sali o naknadama za uporabu javnih površina od 28. svibnja 2010., KLASA: 412-01/10-01/1, URBROJ: 2198/15-01-10 („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/2010), Općina Sali raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine

1. Predmet ovog javnog natječaja je zakup javne površine u vlasništvu Općine Sali, i to dijela nekretnine oznake kat. čestica 2146/1 k.o Božava stare izmjere, u površini od 2 m2, za potrebe deficitarne djelatnosti – postavljanja bankomata.

2. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 200,00 kn/m2.

3. Javna površina navedena u točki 1. daje se u zakup na određeno vrijeme, u trajanju od 10 godina.

4. Ponuda za sudjelovanje u ovom javnom natječaju mora sadržavati:
a) izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravne osobe, iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost koja je oglašena;
b) potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima i drugim javnim davanjima (ne starija od 30 dana);
c) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

5. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Sali, Sali 74/A, 23281 Sali, s naznakom „Natječaj za zakup javne površine u Božavi – ne otvaraj“.
6. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

7. Zakašnjele ponude, neuredne i ponude koje se na drugi način protive natječajnim uvjetima neće se razmatrati.

8. Ponude ponuđača koji imaju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i prema Općini Sali biti će isključene, sukladno čl. 4. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

9. O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru ponuđača.

10. Općina Sali zadržava pravo poništenja natječaja.

11. Ugovor o zakupu poslovnog prostora iz točke 1. biti će solemniziran po javnom bilježniku sukladno članku 4. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i sklopiti će se kao ovršna isprava, na trošak zakupnika.

 

KLASA: 450-01/17-01/01
URBROJ: 2198/15-01-17-1
Sali, 1. lipnja 2017.

OPĆINA SALI

 

Dokument:

Natječaj za zakup – Božava – bankomat

lokalnahrvatska.hr