Općina Sali > Natječaji > Natječaj za stipendije 2016-17

Natječaj za stipendije 2016-17

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 16. studenoga 2016.

Temeljem Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 1/2015 i 1/2016), Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja općine Sali

 

1. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja općine Sali.

2. Dodjeljuje se 5 učeničkih i 8 studentskih stipendija.
Maksimalni iznos stipendije koju pojedini učenik ili student može dobiti je:

– učenik 400,00 kn
– student 600,00 kn

Stipendije se određuju bodovanjem po kriterijima određenima Pravilnikom o
stipendiranju učenika i studenata.

 

3. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji:

a) su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Sali;
b) su završili osnovnu školu na području Općine Sali;
c) čiji barem jedan roditelj ima prebivalište na području općine Sali;
d) imaju status redovnog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta.

 

4. Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu stipendija su:

a) opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja ( za učenike prvog razreda srednje škole uspjeh u 7. i 8. razredu osnovne škole, za studente prve godine uspjeh tijekom srednjoškolskog školovanja)

b) sudjelovanje na natjecanjima

c) objavljeni radovi ili priznati patenti/izumi

d) osvojene nagrade

e) upis na neku od umjetničkih akademija

f) socijalno-materijalno stanje

 

5. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.

 

6. Dokumentacija koju treba priložiti uz prijavu:

– molba za dodjelu stipendije
– preslika osobne iskaznice za tražitelja stipendije
– preslike osobnih iskaznica za roditelje
– potvrda o redovnom upisu u srednju školu odnosno visoko učilište u RH
– prosjek ocjena: za učenike prvog razreda srednje škole uspjeh u 7. i 8. razredu osnovne škole (preslike svjedodžbi); za studente prve godine uspjeh tijekom srednjoškolskog školovanja(preslike svjedodžbi za sve razrede srednje škole); za učenike viših razreda srednje škole prosjek ocjena iz prethodnog razreda; za studente viših godina prosjek ocjena iz prethodne godine )
– dokaz o završenoj osnovnoj školi na području općine Sali (svjedodžba 8. razreda ili drugi odgovarajući dokaz)
– potvrda o sudjelovanju i rangiranju na regionalnom ili državnom natjecanju
– potvrda za svakog brata ili sestru učenika ili studenta
– potvrda o socijalno materijalnom statusu koji se odnosi na učenike i studente:
– bez oba roditelja
– bez jednog roditelja
– roditelji invalidi 80% i više
– roditelj ili student prima socijalnu pomoć
– vlastoručno potpisanu izjavu da ne prima stipendiju drugih subjekata.

 

7. Prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

 

8. O rezultatima natječaja sudionici će biti izvješteni u roku 30 dana od dana zaključenja natječaja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SALI

KLASA: 602-01/16-01/02
URBROJ: 2198/15-01-16-1
Sali, 16. studenoga 2016.

 

Dokument:

Natječaj za stipendije 2016-17

lokalnahrvatska.hr