Općina Sali > Natječaji > Natječaj za davanje u zakup javnih površina

Natječaj za davanje u zakup javnih površina

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 5. svibnja 2016.

Na temelju članka 7. stavka 4. Odluke o naknadama za korištenje javnih površina klasa: 412-01/10-01/1, urbroj: 21968/15-01-10-1 od 29. svibnja 2010. godine, načelnik Općine Sali raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup javnih površina

I

Daju se u zakup lokacije za postavljanje pokretnih štandova, u površini od 4 m²-veliki štand i 2 m² – mali štand, i montažnog objekta, u vremenu od 1. lipnja do 31. listopada 2016. godine, prikazane u tablici koja čini sastavnicu ovog natječaja.
Zakupnina koja se postigne nakon provedbe natječaja, plaća se unaprijed pri potpisivanju ugovora.

 

Dokument:

Natječaj za javne površine 2016.

lokalnahrvatska.hr