Općina Sali > službeni glasnik > službeni glasnik 04/2013

službeni glasnik 04/2013

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 11. studenoga 2013.

 

    SLUŽBENI GLASNIK    OPĆINE SALI

Broj: 4                         Sali, 11. studenog 2013.                Godina: I

 

AKTI NAČELNIKA                                               str.

 

·        Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Društva s ograničenom

odgovornošću „Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac“ Sali ……….. 1

·        Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Društva s ograničenom odgovornošću „Mulić“ Sali…………………………………………………………… 2

·        Odluka o imenovanju Upravnog vijeća dječjeg vrtića

„Orkulice“ Sali …………………………………………………………………………… 3

·        Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Hrvatske knjižnice

i čitaonice Sali ……………………………………………………………………………. 4

·        Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog

odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sali za 2013. godinu……….. 5

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA                              

 

·        Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

Općine Sali…………………………………………………………………………………. 6

·        Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija……………………….. 7

·        Odluka o III izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu………… 8

·        Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sali za 2013. godinu…………………………………………………………………………………………. 9

 

Stranica 1 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                    11. studenog 2013. godine

 

AKTI NAČELNIKA

 

Temeljem članka 48. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 19/2009, 21/2009) načelnik Općine Sali donosi

 

ODLUKU

o imenovanju članova Nadzornog odbora

Društva s ograničenom odgovornošću

„Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac“ Sali

 

 

Članak 1.

U Nadzorni odbor Društva s ograničenom odgovornošću”Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac” Sali imenuju se:

 

 1. Ivana Petešić, Sali
 2. Duje Šešelja, Zaglav
 3. Tomislav Božajić, Dragove
 4. Josip Grbac, Veli Rat
 5. Marin Odvitović, Brbinj

 

Članak 2.

Imenovanjem članova Nadzornog odbora iz članka 1. ove Odluke prestaje mandat prijašnjim članovima Nadzornog odbora K.D. Dugi otok i Zverinac.

 

Članak 3.

Članovi Nadzornog odbora iz članka 1. ove Odluke biti će registrirani kod Trgovačkog suda u Zadru.

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023-01/13-01/3

Urbroj: 2198/15-01-13-1

Sali, 31. listopada 2013.

 

                                                                                               Načelnik Općine Sali:

                                                                                                   Zoran Morović

Stranica 2 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                    11. studenog 2013. godine

 

Temeljem članka 48. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 19/2009, 21/2009) načelnik Općine Sali donosi

 

 

ODLUKU

o imenovanju članova Nadzornog odbora

Društva s ograničenom odgovornošću

„Mulić“ Sali

 

 

Članak 1.

U Nadzorni odbor Društva s ograničenom odgovornošću”Mulić“  Sali imenuju se:

 

 1. Šime Dunatov, Božava
 2. Srećko Milić, Sali
 3. Davor Raljević, Sali
 4. Žarko Finka, Sali
 5. Marijan Uglešić, Verunić

 

Članak 2.

Imenovanjem članova Nadzornog odbora iz članka 1. ove Odluke prestaje mandat prijašnjim članovima Nadzornog odbora K.D. Dugi otok i Zverinac.

 

Članak 3.

Članovi Nadzornog odbora iz članka 1. ove Odluke biti će registrirani kod Trgovačkog suda u Zadru.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023-01/13-01/4

Urbroj: 2198/15-01-13-1

Sali, 31. listopada 2013.

 

                                                                                               Načelnik Općine Sali:

                                                                                                   Zoran Morović

 

 

 

Stranica 3 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                    11. studenog 2013. godine

 

 

Temeljem članka 48. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 19/2009, 21/2009) načelnik Općine Sali donosi

 

 

ODLUKU

o imenovanju članova Upravnog vijeća

dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali

 

 

Članak 1.

 

U Upravno vijeće dječjeg vrtića „Orkulice“  Sali imenuju se:

 

 1. Rajka Petešić, Sali
 2. Zvonimir Škvorčević, Veli Rat
 3. Katarina Mihić Špralja, Sali
 4. Toni Rudić, Sali
 5. Arsen Didović, Žman

 

Članak 2.

 

Imenovanjem članova Upravnog vijeća iz članka 1. ove Odluke prestaje mandat prijašnjim članovima Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Orkulice“ Sali.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023-01/13-01/5

Urbroj: 2198/15-01-13-1

Sali, 31. listopada 2013.

 

                                                                                               Načelnik Općine Sali:

                                                                                                   Zoran Morović

 

 

 

 

 

Stranica 4 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                    11. studenog 2013. godine

 

 

Temeljem članka 48. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 19/2009, 21/2009) načelnik Općine Sali donosi

 

 

ODLUKU

o imenovanju članova Upravnog vijeća

Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali

 

 

Članak 1.

 

U Upravno vijeće Hrvatske knjižnice i čitaonice  Sali imenuju se:

 

 1. Marijan Špralja, Zaglav
 2. Danica Zorić, Božava
 3. Katarina Burin, Sali
 4. Suzana Milanja, Zaglav
 5. Sebastijan Raljević, Sali

 

Članak 2.

 

Imenovanjem članova Upravnog vijeća iz članka 1. ove Odluke prestaje mandat prijašnjim članovima Upravnog vijeća Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023-01/13-01/6

Urbroj: 2198/15-01-13-1

Sali, 31. listopada 2013.

 

                                                                                               Načelnik Općine Sali:

                                                                                                   Zoran Morović

 

 

 

 

 

Stranica 5 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                    11. studenog 2013. godine

 

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Općinski načelnik Općine Sali, donosi

 

PLAN  PRIJEMA

na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Jedinstveni upravni odjel Općine Sali

za 2013. godinu

 

Članak 1.

Ovim Planom prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sali za 2013. godinu utvrđuje se broj osoba koji se planira primiti na stručno osposobljavanje, njihova stručna sprema i struka, radna mjesta i poslovi za koje će se osposobljavati ovisno o stupnju obrazovanja, kao i potreban broj izvršitelja.

 

Članak 2.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sali u 2013. godini, planira se sljedeći broj polaznika po strukama i vrsti obrazovanja, kako slijedi:

 

          Viši stručni suradnik za opće poslove i strukturne fonodve EU 

 Broj osoba: 2

Stupanj obrazovanja i struka:  magistar ekonomije, informatičko poslovanje

 

Članak 3.

Prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provoditi će se u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Plan prijema provoditi će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cjelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje

 

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sali“ i na web stranici Općine Sali www.opcina-sali.hr.

 

 

KLASA: 023-01/13-01/2

URBROJ: 2198/15-01-13-1

Sali, 4. studenog 2013.

 

                                                                                                          Općinski načelnik:

                                                                                                              Zoran Morović

Stranica 6 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                    11. studenog 2013. godine

 

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Temeljem članka 30. Statuta Općine Sali (“Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/2009, 21/09) i članka 4. st. 1. Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće Općine Sali na 5. sjednici, održanoj 07. studenog 2013. godine donosi

 

 

ODLUKU

o raspisivanju izbora za

članove Vijeća mjesnih odbora Općine Sali

 

 

I

 

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Sali.

 

 

II

 

Za dan provedbe izbora određuje se 08. prosinca 2013. godine     

 

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internet stranici Općine Sali i na oglasnim pločama Općine Sali i mjesnih odbora na području Općine Sali.

 

 

 

KLASA: 026-01/13-01/1

URBROJ: 2198/15-01-13-1

Sali07. studenog 2013.

 

 

                                                                                      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI

                                                                                                         Predsjednik:

                                                                                                    mr.sc. Ante Vodopija

 

 

 

Stranica 7 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                    11. studenog 2013. godine

 

 

Temeljem članka 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ 17/2009), Općinsko vijeće Općine Sali na 5. sjednici, održanoj dana 07. studenog 2013. godine donosi

 

 

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija

 

 

Članak 1.

 

Sukladno ovlasti načelnik Općine Sali objaviti će natječaj za dodjelu stipendije.

 

Članak 2.

 

Određuje se dodijeliti 8 studentskih i 5 učeničkih stipendija.

 

Članak 3.

 

Stipendija za studente isplaćivati će se u iznosu od 600,00 kuna, a stipendija za učenike u iznosu od 400,00 kuna.

 

Članak 3.

 

Uvjeti natječaja i kriteriji dodjele propisani su Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Sali.

 

KLASA: 602-01/13-01/1

URBROJ: 2198/15-01-13-1

Sali, 07. studenog 2013.

 

 

 

                                                                                              Predsjednik:

 

                                                                                        mr.sc. Ante Vodopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stranica 8 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                    11. studenog 2013. godine

 

 

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03- pročišć. tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09), i članka 30. Statuta Općine Sali (Službrni glasnik Zadarske županije br. 17/2009, 21/2009), Općinsko vijeće Općine Sali na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07. studenog 2013. godine donosi    

 

 

 

ODLUKU

o III izmjeni i dopuni

Odluke o komunalnom doprinosu

Općine Sali

 

 

Članak 1.

 

Članak 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

 

Nasljednik iz prvog nasljednog reda, djeca i supružnici,  radi ostvarenja prava na umanjenje komunalnog doprinosa, Jedinstvenom upravnom odjelu treba dostaviti dokaz o prebivalištu na području Općine Sali najmanje 10 godina za pretka, rodni list za sebe,  na traženje Jedinstvenog upravnog odjela.

 

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Sali“.  

 

 

KLASA: 363-01/13-01/34

URBROJ: 2198/15-01-13-1

Sali, 2198/15-01-13-1

 

 

 

 

                                                                                                    Predsjednik:

                                                                                              mr.sc. Ante Vodopija

 

 

 

 

Stranica 9 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                    11. studenog 2013. godine

 

 

Na temelju članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («NN 36/04) i odredbe članka 30.Statuta Općine Sali (Sl.Gl. Zadarske Županije br.-03/06) na 5. sjednici održanoj dana  7. studenog 2013. godine, Općinsko vijeće                       Općine Sali, donosi

 

 

P L A N

upravljanja pomorskim dobrom na području

Općine Sali za 2013. godinu

 

 

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se sadržaj (plan) redovnog upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sali za 2013. godinu, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Općine Sali i mikro lokacije za obavljanje istih djelatnosti.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

 

Članak 2.

Redovno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća:

 

čišćenje plaža i kupališta,

čišćenje dijelova pod raslinjem,

nasipavanje dijelova plaža,

izrada katastarskih elaborata za pomorsko dobro,

određivanje granica pomorskog dobra

čišćenja podmorja,

održavanje objekta (javni wc-i, tuševi i dr.),

postavljanje i uklanjanje kabina za presvlačenje.

 

Članak 3.

Redovno upravljanje pomorskim dobrom financira se iz:

 

sredstva od naknada za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje,

sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Sali namijenjena za pomorsko dobro u 2013. godini.

 

Članak 4.

Popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti (članak 2. stavak 4. prilog 1A, 1B i 1C uvodno citirane Uredbe) na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Općine Sali te mikro lokacije za obavljanje istih djelatnosti su:

 

 

Stranica 10 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                  11. studenog 2013. godine

 

DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU ZA KOJE SE IZDAJE KONCESIJSKO ODOBRENJE

 

 

PODRUČJE

 

 

IZ JPD-a

NAZIV DJELATNOSTI

MIKROLOKACIJA

NA PODRUČJU OPĆINE SALI

BROJ LOKACIJA

PRILOG PLANU

 

 

 

Unutrašnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske

 

 

 

 

 

 

1A

 

A

 

Prijevoz putnika

Akvatorij Općine Sali       

 

Nema

 

 

B

 

Prijevoz tereta

Prema potrebi (luka Brbinj,luka Zaglav)

 

Nema

 

 

C

Čišćenje mora

Općinske luke i plaže

 

Nema

 

 

D

Tehnički radovi /tegljač, dizalica, bager i sl.)

Prema potrebi

 

Nema

 

 

 

E

 

Iznajmljivanje plovila

 

Akvatorij Općine Sali

 

        

 

Nema

 

 

                       

 

DJELATNOSTI IZ PRILOGA 1B UREDBE («NN 36/04»)

 

IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA

PODRUČJE

 

 

IZ JPD-a

NAZIV DJELATNOSTI

MIKROLOKACIJA

NA PODRUČJU  OPĆINE SALI

BROJ LOKACIJA

PRILOG PLANU

 

 

Morska obala, unutrašnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske

 

 

 

 

 

 

 

1B

 

A

 

Brodica na motorni pogon

Sve luke na području Općine Sali

 

        15

                   

 

B

Jedrilica, brodica na vesla

Sve luke na području Općine Sali

 

         15

 

 

C

Dječji skuter

Kod Hotela Sali        Kod Hotela Luka      Kod Hotela Božava 

 

  3

 

 

D

Dječji skuter do 20 KW

Kod Hotela Sali       Kod Hotela Luka     Kod Hotela Božava

        

          3                           

 

 

Stranica 11 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                  11. studenog 2013. godine

 

 

 

 

 

E

 

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.

Sve luke na području Općine Sali                    Plaža Sakarun

 

16

 

 

F

Pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.

Sve luke na području Općine Sali                           Plaža Sakarun

 

        16

 

 

 

 

 

 

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

PODRUČJE

 

 

IZ JPD-a

NAZIV DJELATNOSTI

MIKROLOKACIJA

NA PODRUČJU  OPĆINE SALI

BROJ LOKACIJA

PRILOG PLANU

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Kiosk, prikolice, montažni objekti do 12 m 2

  Sva naselja na području Općine Sali

Plaža Sakarun              

 

     

 

 

13

 

 

I

 

Pripadajuća terasa

                             Luka Žman ispred:  «REGULA»            Luka Luka ispred:   «LUKA»                   Luka Božava ispred postojećih UO.                                      

 

 

 

         

       6

 

 

J

Štand (rukotvorine, igračke, suveniri

  Božava:šetnica uz obalu. 

 

2

 

 

K

Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled)

 Plaža Sakarun.

 Plaža Veli Žal

 

 

6

 

 

 

 

Stranica 12 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                  11. studenog 2013. godine

 

PODRUČJE

 

 

IZ JPD-a

NAZIV DJELATNOSTI

MIKROLOKACIJA

NA PODRUČJU  OPĆINE SALI

BROJ LOKACIJA

PRILOG PLANU

 

 

 

 

 

L

 

Jumping

Nema

 

0

 

 

M

Aqua park i drugi morski sadržaj

 

Prema potrebi

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Zabavni sadržaji

   Božava-šetnica uz  obalu.Plaža Sakarun.

 

10

 

 

O

Suncobrani i ležaljke

Plaža-Sakarun.        Plaža-Božava.      Plaža-Bočac.

 

 

         3

 

 

 

P

Kulturne, komercijalne zabave, sportske priredbe

Sali-riva,                  Božava-riva hotela.

 

2

 

 

 

R

Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje

 

Plaža Sakarun.

Svjetionik Veli Rat

 

 

2

 

 

 

S

Slikanje fotografiranje

Šetnice uz obalu.

 

12

 

 

 

 

DJELATNOSTI IZ PRILOGA 1C UREDBE («NN» 36/04)

 

 

PODRUČJE

 

 

IZ JPD-a

NAZIV DJELATNOSTI

MIKROLOKACIJA

NA PODRUČJU OPĆINE SALI

BROJ LOKACIJA

PRILOG PLANU

 

 

 

 

 

A

 

Obuka jedrenja i veslanja i sl.

Uvala Sašćica.       Luka Božava.

Telašćica

 

5

 

 

B

Obuka plivanja

Plaža Sakarun.

 

 

          1

 

 

 

C

Organizacija ronilačkih izleta/obuka ronilaca

Uvala Sašćica.      Uvala Brbišćica.      Luka Božava.         

Luka Zaglav

 

 8

 

Stranica 13 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                  11. studenog 2013. godine

 

 

Članak 5.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sali za 2013. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Sali“.

 

 

KLASA: 342-01/13-01/10

URBROJ: 2198/15-01-13-1

Sali, 7. studenog 2013.

 

 

 

                                                                                              Predsjednik

                                                                                         Općinskog vijeća

 

                                                                                        mr.sc. Ante Vodopija

 

 

 

„Službeni glasnik Općine Sali“ – Službeno glasilo Općine Sali

Izdavač: Općina Sali

Sali, Obala Petra Lorina bb, telefon 023/377-042

službeni glasnik objavljuje se i na: www.opcina-sali.hr

 

lokalnahrvatska.hr