Općina Sali > Izbori > Pravila o izborima VMO

Pravila o izborima VMO

Kategorija Izbori, kultura i školstvo,
Objavljeno 11. studenoga 2013.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01 i čl. 23. Statuta  Općine Sali (“Službeni glasnik Zadarske županije br. 11/2002.), Općinsko vijeće Općine Sali na 3.  sjednici održanoj dana 26.kolovoza 2005. donosi:

 

ODLUKU

o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora

 

 

I OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

            Ovom se Odlukom uređuju izbori članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Sali.

 

 

Članak 2.

Članove Vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: Vijeća) biraju hrvatski građani s navršenih 18 godina koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

            Za člana Vijeća može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

 

Članak 3.

Članovi Vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem.

            Članovi Vijeća nisu opozivi, a prava i dužnosti započinju danom konstituiranja vijeća.

            Mandat članova Vijeća izabranih na redovnim izborima traje do objave Odluke Općinskog vijeća Općine Sali o raspisivanju izbora ili do objave odluke Općinskog vijeća Općine Sali o raspuštanju vijeća u skladu sa zakonom.

Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata vijeća izabranih na redovnim izborima.

 

Članak 4.

            Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko vijeće Općine Sali posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora.

            Od dana raspisivanja izbora, pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

            Ukoliko je mandat prestao uslijed raspuštanja Vijeća, sukladno posebnom zakonu, prijevremeni izbori moraju se održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja.

            Kada je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja neće se raspisati prijevremeni izbori.

 

Članak 5.

            Članu Vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u slučajevima:

          ako podnese ostavku, danom dostave pismene ostavke shodno pravilima o dostavi propisanih Zakonom o općem upravnom postupku,

          ako je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

          ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

          ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana Vijeća, danom donošenja Odluke Općinskog vijeća Općine Sali o prestanku mandata,

          ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta,

          ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka,

          smrću

 

Članak 6.

            Članovi Vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu Vijeća mandat prestane prije isteka vremena na koji je izabran.

            Člana Vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabrani član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.

            Člana Vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član Vijeća kojem je prestao mandat.

            Člana Vijeća izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.

 

II KANDIDIRANJE

 

Članak 7.

Liste za izbor članova Vijeća predlažu političke starnke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.

Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova Vijeća na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donijetom na temelju statuta.

Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranakna mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova Vijeća.

 

Članak 8.

            Kada birači kao ovlašteni predlagatelj predlažu nezavisnu kandidacijsku listu za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa, u zavisnosti od broja birača odnosnog mjesnog odbora, i to:

          do 500 birača 40 potpisa

          od 501 do 1000 birača 80 potpisa

          preko 1001 birač 100 potpisa

Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednu kandidacijsku listu.

            Za broj birača u smislu stavka 1. ovog članka uzima se broj birača sa posljednjih izbora za lokalnu samoupravu, koji su neposredno prethodili izboru Vijeća.

            Podnositelj prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.

 

Članak 9.      

            Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, adresa prijavljenog prebivališta i broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezinog izdavanja za svakog potpisanog predlagatelja.

 

Članak 10

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu mjesnih odbora (u daljem tekstu Općinskom izbornom povjerenstvu) najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

            Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodi se i skraćeni naziv stranke, odnosno stranke ili stranačke koalicije koja je listu predložila. Ako je listu predložila skupina birača, njen naziv je “nezavisna lista”.

            Nositelj liste je prvi predložeti kandidat na listi.

 

Članak 11.

            U prijedlogu liste obavezno se navode imena i prezimena kandidata, nacionalnost, adresa prijavljenog prebivališta i broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezinog izdavanja kandidata predloženih na listi.

            Uz listu dostavljaju se i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature ovjerena od strane javnog bilježnika ili Općinskog izbornog povjerenstva.

            U prijedlogu liste obvezno se uz podatke iz prethodnog stavka navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja kooliko se članova Vijeća bira na izborima. Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redosljed kandidata na listi.

            Ako nakon predaje lista postaje nepotpuna zbog smrti nekog od kandidata, njegovo će se ime izbrisati s liste a lista će se smatrati potpunom.

 

Članak 12.

            Općinsko izborno povjerenstvo sastavit će i za svaki mjesni odbor i posebno objaviti sve pravovaljane predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu i to u roku od četiri dana od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.

            Objava u smislu st. 1. ovog članka dat će se u pisanom obliku, a akt o objavi će se objaviti postavom na odgovarajuće mjesto odnosno mjesta na području mjesnog odbora.

 

Članak 13.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke ili koalicije koja je listu predložila odnosno nezavisne liste.

            Ako je više stranak predložilo koalicijsku kandidacijsku listu ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve stranke u prijedlogu.

 

Članak 14.

            Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojim izvornih programa i izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

            Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

 

Članak 15.

Lokalna sredstva javnog informiranja dužna su političkim strankama i nositeljima ili drugim predstavnicima nezavisnih lista koje sudjeluju na izborima, u okviru svojih mogućnosti, omogućiti iznošenje i obrazlaganje izbornih programa i nesmetano obavljanje izborne promidžbe pod jednakim uvjetima.

 

 

 

Članak 16.

U tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan izbora do zaključno do 21:00 sati zabranjena je svaka izborna promidžba, kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora.

 

III IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

 

Članak 17.

Vijeće mjesnog odbora broji 7 članova.

 

Članak 18.

Članovi Vijeća biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu cjelinu. Svi birači koji imaju prebivalište na području tog mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove Vijeća.

Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova, koje je dobila kandidacijska lista jedinice (biračka masa liste) dijeli s brojem od 1 do zaključno broja koliko se članova Vijeća bira na izborima. Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste (biračka masa liste). Svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u Vijeću koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova (biračka masa) sadrži zajednički djelitelj.

Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila po jedno mjesto ili još jedno mjesto u Vijeću, ono pripada onoj stranci koja je dobila više glasova.

 

Članak 19.

            Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u Vijeću mjesnih odbora, u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, broj članova Vijeća mjesnog odbora povećat će se do broja koji je potreban da bi odgovarajuća zastupljenost bila ostvarena a izabranima će se smatrati oni pripadnici određene manjine koji su bili kandidirani na izbornim listama a nisu izabrani, po redu prema razmjernom uspjehu svake liste na izborima.

 

Članak 20.

            Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u Vijeću.

 

IV TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

 

Članak 21.

Tijela za provedbu izbora su Općinsko izborno povjerenstvo i birački odbori.

Članovi tijela iz st.1. ovog članka i njihovi zamjenici mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo, te imaju pravo na naknadu za svoj rad.

 

Članak 22.

            Općinsko izborno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i tri člana a imenuje ih Općinsko vijeće Općine Sali.

            Općinsko izborno povjerenstvo propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora, odnosno donosi obvezatne upute za rad biračkih odbora i neposredno nadzire njihov rad.

 

Članak 23.

            Birački odbori određuju se za svako biračko mjesto.

            Birački odbor čine predsjednik i jedan član te njihovi zamjenici.

            Birački odbor imenuje Općinsko izborno povjerenstvo u pravilu 5 dana prije održavanja izbora.

            Članovi biračkih odbora ne mogu biti kandidati na listi.

 

V PROVOĐENJE IZBORA

 

Članak 24.

Glasovanje za izbor članova Vijeća obavlja se na biračkim mjestima.

            Općinsko izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovanja na pojedinom mjestu, najkasnije 8 dana prije održavanja izbora.

            Za svako biračko mjesto odredit će se osobna prostorija za glasovanje, uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.

            Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za Vijeće za koje se glasuje.

 

Članak 25.

Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova Vijeća imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom cijelog izbornog postupka.

            Promatrač kojeg je odredila politička stranka dužan je izbornom tijelu čiji rad promatra predočiti potvrdu političke stranke koja ga je odredila.

            Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova te u zapisnik izbornog tijela stavljati svoje primjedbe. Promatrač ima pravo tražiti kopiju zapisnika izbornog tijala čiji je rad promatrao.

 

VI GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

 

Članak 26.

            Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.

            Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadrži: naziv liste, ime i prezime nositelja liste.

            Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi.

            Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

 

Članak 27.

            Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

            Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

            Nevažeći glasački listić je:

          nepopunjeni glasački listić

          listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,

          listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

 

Članak 28.

            Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.

            Biračima koji se zateknu na biračkom mjestu u devetnaest sati omogućit će se glasovanje.

            Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutna najmanje tri člana biračkog odbora.

 

Članak 29.

            Nitko ne smije na biračko mjesto doći naoružan, osim policije.

            Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti se o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja i u slučaju potrebe zatražiti pomoć policije.

 

Članak 30.

            Prije nego što birač pristupi glasovanju birački odbor provjerit će da li je upisan u popis birača.

            Koliko nije upisan u popis birača neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko birač potvrdom nadležnog tijela ne dokaže da ima pravo glasovanja.

            Potvrdu iz st.2. ovog članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog materijala.

 

Članak 31.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne može samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj uputi popuniti glasački listić.

            Birač koji zbog teže bolesti i sl. Nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, obavijestit će o tome biračko tijelo koje će mu omogućiti glasovanje, vodeći računa o tajnosti glasovanja.

            Glasovanje osoba iz st. 1. i 2. ovog članka posebno će se iskazati u zapisniku o radu biračkog odbora.

 

Članak 32.

            Po završetku glasovanja birački odbor će najprije prebrojiti neupotrebljene glasačke listiće i staviti ih u posebni omot koji će zatvoriti.

            Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa se otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.

            Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji birački odbor se raspušta i imenuje se novi, a glasovanje na biračkom mjestu se ponavlja nakon petnaest dana. U slučaju ponavljanja glasovanja njegov rezultat na tom biračkom mjestu utvrđuje se u roku od 24 sata nakon ponovljenog glasovanja.

 

 

 

 

Članak 33.

 

            Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu zabilježit će se:

          broj birača prema popisu birača odnosno izvatku iz popisa birača

          koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu birača, a koliko uz potvrdu

          koliko je ukupno birača glasovalo

          koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista

          koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za

postupak glasovanja.

Svaki član biračkog odbora kao i zamjenik može dati svoje primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

 

Članak 34.

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja Općinskom izbornom

povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.

Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja najkasnije u roku od 48 sati od zatvaranja birališta.

 

Članak 35.

            O svom radu Općinsko izborno povjerenstvo vodi zapisnik u koji će ubilježiti:

           broj birača upisanih u popis birača odnosno izvadak iz popisa birača za svaki mjesni odbor posebno

           broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim

           broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista mjesnog odbora.

            Svaki član Općinskog izbornog povjerenstva kao i zamjenik, može dati svoje primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva.

 

Članak 36.

            Rezultate izbora za Vijeće utvrđuje Općinsko izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.

            Kad Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti:

          broj birača upisanih u popis birača

          koliko je glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista mjesnog odbora

          koliko je bilo nevažećih glasačkih listića

          broj mjesta u Vjeću koje je dobila svaka kandidacijska lista

          imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koi su izabrani za članove Vijeća.

 

VII TROŠKOVI PROVOĐENJA IZBORA

 

Članak 37.

Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za članove Vijeća osiguravaju se u proračunu Općine Sali.

            Sredstvima iz st. 1. ovog članka raspolaže Općinsko izborno povjerenstvo.

 

 

 

 

VIII ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

 

Članak 38.

            Općinsko izborno povjerenstvo obavlja opći nadzor pravilnosti izbora članova Vijeća u skladu s odredbama ove Odluke.

            Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti politička stranka koja je predložila listu, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu, kao i nositelji nezavisnih lista.

            Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima kao i nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.

            Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.

            Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

            Nositelji nezavisnih lista prigovore podnose osobno.

 

Članak 39.

            Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova Vijeća rješava Općinsko izborno povjerenstvo.

 

Članak 40.

            Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova Vijeća podnose se Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati, računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

            Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi.

 

Članak 41.

            Ako Općinsko izborno povjerenstvo rješavajući po prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništiti će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

            Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora, Općinsko izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

 

Članak 42.

            Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe.

            Žalba iz st. 1. ovog članka podnosi se u roku od 48 sati, računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.

            Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

 

Članak 43.

            Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

 

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 44.

            Prva konstituirajuća sjednica Vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

            Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva načelnik ili osoba koju on ovlasti.

            Konstituirajućoj sjednici Vijeća predsjedava najstariji član do izbora predsjednika.

            Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika Vijeća. Predsjednika biraju članovi vijeća tajnim glasovanjem.

 

Članak 45.

            Objavom Odluke Općinskog vijeća Općine Sali o raspisivanju izbora za članove Vijeća, prestaje mandat prethodno izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 46.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama Općine Sali i mjesnih odbora na području Općine Sali.

 

 

Klasa: 010-01/05-01/1

Urbroj: 2198/15-01-05

Sali, 26. kolovoza 2005.

 

 

                                                                                        OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI

                                                                                                        PREDSJEDNIK:

 

                                                                                                       Ivo Basioli dr.med.

                                                                                      

lokalnahrvatska.hr