Općina Sali > službeni glasnik > službeni glasnik 03/2013

službeni glasnik 03/2013

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 4. rujna 2013.

 

 


    SLUŽBENI GLASNIK    OPĆINE SALI

Broj: 3                         Sali, 26. kolovoza 2013.                 Godina: I

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA                              

 

·        Godišnji obračun proračuna  Općine Sali za 2012. godinu …………………. 1

·        Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru na području Općine Sali ………10

·        Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja …………………………….16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stranica 1 – Broj 3  „Službeni glasnik Općine Sali“                    26. kolovoza 2013. godine

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/2008) i članka 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 17/2009), Općinsko vijeće Općine Sali na 4. sjednici održanoj dana 14. kolovoza 2013. godine, donosi

 

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA

OPĆINE SALI ZA 2012. GODINU

 

 

I   OPĆI DIO

 

Članak 1.

 

Proračun Općine Sali ostvaren je za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine kako slijedi:

 

 

PRIHODI  POSLOVANJA  (klasa 6)                                             5.895.985,77

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)                                              11.800,00

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (klasa 8)                                          692.547,77

———————————————————————————————————–

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI                                                 6.600.333,54

 

RASHODI POSLOVANJA (klasa 3)                                             4.678.992,11

RASHODI ZA NABAVU

NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 4)                                         1.703.250,71

IZDACI ZA OTPLATU PRIMLJENIH ZAJMOVA (klasa 5)          126.992,77

———————————————————————————————————–

UKUPNO RASHODI I IZDACI                                                  6.509.235,59

 

PRENESENI MANJAK PRIHODA

IZ PRETHODNE GODINE                                                            2.538.295,36

 

VIŠAK PRIHODA SIJEČANJ-PROSINAC 2012.                                      107.087,95

———————————————————————————————————-

MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE

U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU                                                 2.431.207,41

 

Stranica 2 – Broj 3  „Službeni glasnik Općine Sali“                    26. kolovoza 2013. godine

 

Članak 2.

 

Ostvareni višak prihoda u iznosu od 107.087,95 koristi se za smanjenje manjka prihoda prethodnih godina.

 

Članak 3.

 

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su kako slijedi:

 

 

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2012. GODINE

 

 

Poz.         Br.konta    Vrsta rashoda/izdataka                                                         Planirano                Izvršeno                     Index  .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1                 2                      3                                                                                                             4                            5                           6       .

                                UKUPNO PRIHODI/PRIMICI                                           7.659.663,00       6.600.333,54               86,17    

RAZDJEL 000       PRIHODI PRORAČUNA                                                   6.957.115,00        5.907.785,77              84,91 

                6              Prihodi poslovanja                                                              6.955.115,00        5.895.985,77              84,77

                61            Prihodi od poreza                                                                2.758.000,00        2.596.314,17              94,13

P0001     611          Porez na dohodak od nesamostalnog rada                             1.700.000,00        1.824.918,93            107,34

P0002     611          Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti                           330.000,00          151.365,93               45,86

P0003     611          Porez na dohodak od imovine i imovinskog prav                     100.000,00          143.186,46             143,18

P0004     611          Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi                          -90.000,00          -79.419,99               88,24

P0005     613          Porez na kuće za odmor                                                            100.000,00            94.022,61               94,02

P0006     613          Porez na promet nekretnina                                                      450.000,00          305.739,11               67,94

P0007     614          Porez na potrošnju                                                                      90.000,00            84.998,69               94,44

P0008     614          Porez na tvrtku                                                                           78.000,00            71.502,43               91,66

 

                63            Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata

                               unutar općeg proračuna                                                        620.000,00         628.449,10             101,36

P0009     632          Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU                                            0,00                         0                       0

P0010     633          Tekuće pomoći iz proračuna                                                        20.000,00           17.544,40               87,72

P0011     633          Kapitalne pomoći iz proračuna                                                             0,00                         0                       0

P0012     634          Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna                600.000,00         610.904,70             101,81

 

                64            Prihodi od imovine                                                                1.070.115,00     1.297.821,81              121,27

P0013     641          Prihodi od kamata                                                                           3.000,00               872,31               29,07

P0014     641          Prihodi od dobiti od trgovač.druš.u javnom sektoru                  417.115,00        493.950,92             118,42

P0015     642          Naknada za koncesije                                                                 520.000,00        686.298,12             131,98

P0016     642          Prihodi od zakupa poslovnih objekata                                          50.000,00          39.004,42               78,00

P0017     642          Prihodi od zakupa javnih površina                                               30.000,00          28.882,00               96,27

P0018     642          Spomenička renta                                                                           5.000,00            4.243,76               84,87

P0019     642          Naknada za korištenje istražnog polja kamena                             35.000,00          31.424,42               89,78

P0020     642          Ostali prihodi od nefinancijske imovine – nakn.za zadrž.             10.000,00          13.145,86             131,45

               

                65            Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,

                               pristojbi po posebnim propisima i naknada                     2.502.000,00      1.371.400,69               54,81

P0021     651          Prihod od prodaje državnih biljega                                                5.000,00             4.937,46               98,74

Stranica 3 – Broj 3  „Službeni glasnik Općine Sali“                    26. kolovoza 2013. godine

 

P0022     651          Boravišna pristojba                                                                    100.000,00           30.000,00               30,00

P0023     651          Ostale naknade i pristojbe                                                             2.000,00             2.355,19             117,75

P0024     652          Vodni doprinos                                                                           30.000,00           25.120,12               83,73

P0025     652          Ostali nespomenuti prihodi                                                        950.000,00         162.053,68               17,05

P0026     653          Komunalni doprinos                                                                  800.000,00         757.525,14               94,69

P0027     653          Komunalna naknada                                                                  600.000,00         382.409,10               63,73

P0028     653          Naknada za priključak                                                                 15.000,00             7.000,00               46,66

 

                66            Prihodi od donacija                                                                    5.000,00             2.000,00               40,00

P0029     663          Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg prorač.            5.000,00               2.000,00               40,00

 

               

                7              Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                              12.000,00           11.800,00               98,33

                71            Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine         12.000,00           11.800,00               98,33

P0030     711          Prihod od prodaje zemljišta                                                         12.000,00           11.800,00               98,33

 

                8              Primici od financijske imovine i zaduživanja                       692.548,00         692.547,77             100,00

                84            Primici od zaduživanja                                                           692.548,00         692.547,77             100,00

P0031     841          Primljeni zajam za nabavu komunalnog vozila                          692.548,00         692.547,77             100,00

 

 

Poz.         Br.konta                             Vrsta rashoda/izdataka                                                  Planirano          Izvršeno               Indeks

                                                   UKUPNO RASHODI/IZDACI                                           7.659.663,00  6.509.235,59         84,98

RAZDJEL 001                            JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                    7.006.163,00   5.937.846,88               84,75

Glavni program A01                   POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                170.000,00         99.517,32       58,53

Program A01    1000                  REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA                            170.000,00          99.517,32        58,53

Aktivnost A01  1000 A100001 Financiranje rada općinskog vijeća                                      170.000,00          99.517,32                        58,53

3                                 Rashodi poslovanja                                                          170.000,00          99.517,32        58,53

32                               Materijalni rashodi                                                           170.000,00          99.517,32        58,53

322                             Gorivo                                                                                          0,00            1.240,70          0

R001       329                             Naknade vijećnika                                                                             150.000,00          82.228,49        54,81

R002       329                             Reprezentacija                                                                      10.000,00            3.340,00        33,40

R003       329                             Rashodi za blagdane i Dan općine                                        10.000,00          12.708,13      127,08

Glavni program B01                   POSLOVANJE JEDINST. UPRAVNOG ODJELA                           1.702.215,00      1.401.887,37      82,35    

Program B01    1000                   REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG                                      .                                                       .

                                   UPRAVNOG ODJELA                                                                    1.667.215,00        1.399.887,37                   83,96

Aktivnost B01  1000 A100001 Rashodi za zaposlene                                                                       1.043.000,00           967.861,92                   92,79

3                                 Rashodi poslovanja                                                         1.043.000,00          967.861,92                   92,79

31                               Rashodi za zaposlene                                                        918.000,00         866.249,63           94,36

R004       311                             Plaće za redovni rad                                                            755.000,00         725.110,04    96,04 

R005       312                             Naknade, nagrade i darovi zaposlenima                                                28.000,00           26.100,00           93,21

R006       313                             Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                 120.000,00         102.712,84           85,59

R007       313                             Doprinosi za zapošljavanje                                                   15.000,00           12.326,75           82,17

32                               Materijalni rashodi                                                           125.000,00         101.612,29      81,28

R008       321                             Službena putovanja                                                              50.000,00            30.325,00      60,65

R009       321                             Seminari i savjetovanja                                                        10.000,00              7.100,00      71,00

R010       321                             Naknada za korištenje priv.autom.u službene svrhe                            65.000,00            64.187,29      98,74

Aktivnost B01 1000 A100002  Rashodi za materijal i energiju                                                               92.000,00           83.215,29      90,45      

3                                 Rashodi poslovanja                                                              92.000,00                       83.215,29        90,45

32                               Materijalni rashodi                                                             92.000,00           83.215,29      90,45

R011       322                             Uredski materijal                                                                  20.000,00           20.753,83          103,76

R012       322                             Literatura                                                                               5.000,00             7.167,15     143,34

R013       322                             Ostali materijal za redovno poslovanje                                                  5.000,00             5.340,60     106,81

R014       322                             Električna energija                                                                               60.000,00           49.134,71       81,89

R015       322                             Sitni inventar                                                                         2.000,00                819,00       40,95

Aktivnost B01 1000 A100003  Rashodi za usluge                                                                355.000,00        271.250,96        76,40    

3                                 Rashodi poslovanja                                                          355.000,00        271.250,96        76,40

32                               Materijalni rashodi                                                           355.000,00        271.250,96        76,40

R016       323                             Usluge telefona, mobitela i pošte                                         90.000,00          79.046,91        87,82

R017       323                             Usluge tekućeg održavanja opreme                                      45.000,00          41.203,75        91,56

Stranica 4 – Broj 3  „Službeni glasnik Općine Sali“                    26. kolovoza 2013. godine

 

R019       323                             Usluge promidžbe i informiranja-oglasi i natječaji                               20.000,00          14.228,05        71,14

R020       323                             Usluge odvjetnika i pravnika                                                               60.000,00          38.984,09        64,97

                323                             Zdravstvene usluge                                                                                     0,00               505,00           0

R021       323                             Ostale intelektualne usluge                                                   50.000,00          30.975,03        61,95

R022       323                             Računalne usluge                                                                                 10.000,00            6.553,50        65,53

R023       329                             Reprezentacija                                                                      60.000,00          55.441,63        92,40

R024       329                              Upravne, administrativne i sudske pristojbe                        15.000,00            2.878,00        19,18

R025       329                             Rashodi protokola (vijenci, cvijeće i svijeće)                         5.000,00            1.435,00        28,70

Aktivnost B01 1000 A100004  Financijski rashodi                                                                                24.215,00          26.831,19      110,80

3                                 Rashodi poslovanja                                                             24.215,00          26.831,19      110,80

34                               Financijski rashodi                                                             24.215,00          26.831,19      110,80

R026       343                             Usluge banaka                                                                       8.000,00            6.951,03        86,88

R027       343                             Naknada poreznoj upravi                                                     16.215,00          19.880,16      122,60

Aktivnost B01 1000 A100005  Rashodi za izdavanje dokumenata gradnje                                             35.000,00          21.605,27        61,72

3                                 Rashodi poslovanja                                                            35.000,00          21.605,27        61,72

36                               Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       35.000,00          21.605,27        61,72

R028       363                             Sufinanciranje rada UO za provedbu dokum.gradnje                           35.000,00          21.605,27        61,72

Tekući projekt B01 1000                                                                                                                                                        .         .

T100001                                     Nabava nefinancijske imovine za rad JUO                           58.000,00           9.598,00         16,54      

4                                 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          58.000,00           9.598,00         16,54

42                               Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        58.000,00           9.598,00         16,54

R029       422                             Računala i računalna oprema                                                               10.000,00           7.425,00         74,25

R030       422                             Ostala uredska oprema                                                        25.000,00               0,00                  0

R031       422                             Telefoni i telekomunikacijski uređaji                                     3.000,00           1.798,00         59,93

R032       426                             Računalni programi                                                              20.000,00              375,00           1,87

 

Kapitalni projekt B01 1000                                                                                                                                                                 .

K1                                              Uređenje poslovnih zgrada i prostora                                   60.000,00        19.524,74         39,04

3                                 Rashodi poslovanja                                                            10.000,00                 0,00                 0

32                               Materijalni rashodi                                                             10.000,00                 0,00                0

R032.1    323                             Geodetsko-katastarske usluge                                                             10.000,00                 0,00                0

4                                 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          50.000,00         19.524,74         39,04

45                               Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                   50.000,00         19.524,74         39,04

R033       451                             Dodatna ulaganja na zgradi općine                                       30.000,00        17.205,24              57,35

R034       451                             Dodatna ulaganja na općinskim zgradama                            20.000,00          2.319,50             11,59

Program B01           1001            FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA I DRUŠTVA         35.000,00          2.000,00            5,71

Aktivnost B01 1001 A100008  Tekuće donacije                                                                    35.000,00          2.000,00            5,71

3                                 Rashodi poslovanja                                                            35.000,00          2.000,00            5,71

38                               Ostali rashodi                                                                     35.000,00          2.000,00            5,71

R035       381                             Tekuće donacije – udruga veterana                                       5.000,00           2.000,00            5,71

R036       381                             Tekuće donacije-političke stranke                                        10.000,00                 0,00                0

R037       381                             Tekuće donacije-udruge građana i društva381                     20.000,00             0,00                    0

Glavni program C01                  ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE                                                                                             .

                                                   INFRASTRUKTURE                                                                        4.381.948,00   3.959.954,43            90,36

Program C01           1000           ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE                                   620.000,00       559.101,22         90,17  

Aktivnost C01 1000 A100001 Održavanje javne rasvjete                                                     620.000,00       559.101,22         90,17

3                                 Rashodi poslovanja                                                           620.000,00       559.101,22         90,17

32                               Materijalni rashodi                                                           620.000,00       559.101,22         90,17

R038       322                             Električna energija-javna rasvjeta                                         500.000,00     540.140,74            108,02

R039       322                             Materijal i djelovi za tekuće održavanje javne rasvjete               70.000,00               0,00                            0   

R040       323                             Usluge tekućeg i invest. održavanja javne rasvjete                                50.000,00      18.960,48             37,92

Kapitalni projekt C01 1000                                                                                                                                                              .

K1                                              Javna rasvjeta                                                                              0,00                               0,00                     0  

4                                 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 0,00               0,00                    0

42                               Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    0,00           0,00                    0

R041       421                             Ostali građevinski objekti – javna rasvjeta                                  0,00               0,00                    0

Program C01           1001            ODRŽAVANJE NERAZVRST. CESTA I PUTOVA              690.000,00        238.919,00                     34,62

Aktivnost C01 1001 A100003  Održavanje nerazvrstanih cesta i putova                                             400.000,00        148.229,00         37,05

3                                 Rashodi poslovanja                                                          400.000,00        148.229,00         37,05

32                               Materijalni rashodi                                                          400.000,00        148.229,00         37,05

R042       322                             Materijal za tekuće i invest.održavanje cesta i putova              300.000,00          47.068,50                  15,68

R043       323                             Usluge tekućeg i invest. održavanja cesta i putova                               100.000,00     101.160,50            101,16

Kapitalni projekt C01 1001                                                                                                                                    .                         .

Stranica 5 – Broj 3  „Službeni glasnik Općine Sali“                    26. kolovoza 2013. godine

 

K1                                              Nerazvrstane ceste i putovi                                               290.000,00                     90.690,00             31,27  

3                                 Rashodi poslovanja                                                          20.000,00        10.690,00           53,45

32                               Materijalni rashodi                                                           20.000,00        10.690,00           53,45

R043.1    323                             Geodetsko-katastarske usluge                                                           20.000,00                      10.690,00            53,45

4                                 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       270.000,00          80.000,00         29,62

42                               Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          270.000,00                 80.000,00             29,62

R044       421                             Nerazvrstane ceste i putovi                                               200.000,00          80.000,00         29,62

R045       421                             Protupožarni putovi                                                            70.000,00              0,00                    0

Program C01           1002            ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                                205.000,00       156.926,50         76,54

Aktivnost C01 1002 A100005  Održavanje javnih površina                                                 205.000,00       156.926,50         76,54     

3                                 Rashodi poslovanja                                                          205.000,00        156.926,50         76,54

32                               Materijalni rashodi                                                          205.000,00        156.926,50         76,54

R046       322                             Materijal za tekuće i invest.održavanje javnih površina           100.000,00            1.485,75                   1,48

R047       323                             Usluge tekućeg i invest. održavanja javnih površina                           60.000,00        110.500,68       184,16

R048       323                             Komunalne usluge-deratizacija i dezinsekcija                      45.000,00          44.940,07         99,86

4                                 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                0,00                0,00                    0

41                               Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine               0,00            0,00                    0

R049       411                             Zemljište za parking                                                                   0,00                0,00                    0

Program C01           1003            ODRŽAVANJE GROBLJA                                                  50.000,00        20.375,00           40,75    

Aktivnost C01 1003 A100006  Održavanje groblja                                                                               24.000,00        11.625,00                          48,43

3                                 Rashodi poslovanja                                                            24.000,00        11.625,00           48,43

32                               Materijalni rashodi                                                            24.000,00        11.625,00           48,43

R050       323                             Usluge tekućeg i invest. održavanja groblja                         24.000,00        11.625,00           48,43

Kapitalni projekt C01 1003                                                                                                                                                              .

K1                                              Izgradnja mrtvačnice                                                           26.000,00          8.750,00           33,65

3                                 Rashodi poslovanja                                                             6.000,00                0,00                  0

32                               Materijalni rashodi                                                              6.000,00                0,00                  0

R050.1     323                             Geodetsko-katastarske usluge                                                              6.000,00                0,00                  0

4                                 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         20.000,00          8.750,00           43,75

42                               Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            20.000,00           8.750,00                     43,75

R051       421                             Ostali nespomenuti građevinski objekti-projekt                  20.000,00          8.750,00           43,75

Program C01           1004            GOSPODARENJE OTPADOM                                         1.163.948,00   1.355.861,83       116,48

Aktivnost C01 1004 A100008  Pomoći-KD Dugi otok i Zverinac                                                        100.000,00        18.025,50          18,02    

3                                 Rashodi poslovanja                                                           100.000,00        18.025,50          18,02

35                               Subvencije                                                                         100.000,00        18.025,50          18,02

R052       351                             Subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada                 100.000,00        18.025,50                         18,02

 

 

 

Tekući projekt C01 1004                                                                                                                                                        .        .

T100001                                     Nabava vozila za odvoz smeća                                                                             .                        .

                                                   putem financijskog leasinga                                                             1.063.948,00   1.337.836,33       125,74

                3                                 Rashodi poslovanja                                                            76.400,00         51.496,03         67,40

                32                               Materijalni rashodi                                                             51.600,00         28.790,30         55,79

R052.1      323                            Usluge održavanja vozila za odvoz komunalnog otpada                      25.000,00         21.646,29         86,58

R052.2      323                            Usluge pri registraciji vozila za odvoz komunalnog otpada          7.600,00          7.144,01                    94,00

R052.3    329                             Premija osiguranja vozila za odvoz komunalnog otpada    19.000,00                 0,00     

                34                               Financijski rashodi                                                           23.000,00         22.705,73          98,72

R052.4    342                             Kamate za kredit za vozilo                                                 23.000,00         22.344,76          97,15

                343                              Negativna tečajna razlika                                                             0,00                            101,24                  0

                343                             Zatezne kamate                                                                           0,00                            259,73                  0

4                                 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       859.348,00    1.159.347,53        134,91

42                               Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          859.348,00    1.159.347,53                   134,91

R053       423                             Vozilo za odvoz komunalnog otpada                               859.348,00     1.159.347,53        134,91

5                                 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                            130.000,00        126.992,77          97,68 

                54                               Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita                          130.000,00        126.992,77              97,68

R053.1    544                             Otplata glavnice primljenog kredita za vozilo                       130.000,00       126.992,77              97,68

Program C01           1005            UREĐENJE LUKA, PRISTANIŠTA I PLAŽA                   260.000,00     305.359,31         117,44

Tekući projekt C01 1005                                                                                                                                                       .         .

T100001                                     Luka Sali                                                                            60.000,00        37.500,00            62,50     

3                                 Rashodi poslovanja                                                          10.000,00                0,00                 0

32                               Materijalni rashodi                                                           10.000,00                0,00                 0

R053.6    323                             Geodetsko-katastarske usluge                                                           10.000,00                0,00                 0

Stranica 6 – Broj 3  „Službeni glasnik Općine Sali“                    26. kolovoza 2013. godine

 

4                                 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           50.000,00        37.500,00        75,00

45                               Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini                50.000,00               37.500,00            75,00

R054       451                             Sanacija „porta“ u Salima                                                    50.000,00                      37.500,00           75,00

Tekući projekt C01 1005                                                                                                                                                                .  

T100002                                     Sanacija riva                                                                     200.000,00        267.859,31        133,92     

4                                 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        200.000,00        267.859,31             133,92

42                               Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   0,00                           0,00                    0

R055       421                             Ostali građ.objekti-čekaonica Brbinj                                          0,00                                 0,00                    0

45                               Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini            200.000,00        267.859,31                   133,92

R056       451                             Sanacija riva                                                                    200.000,00         267.859,31        133,92

Program C01           1006            IZGRADNJA VODOVODA I ODVODNJE                       253.000,00     121.350,52            47,96 

Kapitalni projekt C01 1006                                                                                                                                                              .

K1                                              Vodovod i kanalizacija Božava                                         253.000,00    121.350,52             47,96

                3                                 Rashodi poslovanja                                                          10.000,00       10.679,39           106,79

                32                               Materijalni rashodi                                                           10.000,00       10.679,39           106,79

                323                             Usluge održavanja                                                                                     0,00       10.679,39                    0

R056.1    323                             Geodetsko-katastarske usluge                                                           10.000,00               0,00                    0

4                                 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      243.000,00      110.671,13            45,54

41                               Rashodi za nabvu neproizvedene dugotr.imovine                          140.000,00                               0,00                    0

R056.2    411                             Zemljište za vodovod Božava                                                            60.000,00               0,00                    0

R056.3      411                            Zemljište za kanalizaciju Božava                                        80.000,00               0,00                    0

42                               Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         103.000,00      110.671,13     107,44

R057       421                              Vodovod Božava                                                                                       0,00                0,00                    0

R058       421                             Kanalizacija Božava                                                                    0,00                               0,00                    0

R058.1    421                             Vodovod Savar-Ilo – vodni doprinos                                23.000,00         24.574,07         106,84

R058.2    422                             Vodovodna mreža Dragove                                                               80.000,00         86.097,06         107,62

Program C01           1007            IZRADA KATASTRA NEKRETNINA                                         1.150.000,00   1.202.061,05             104,52

Aktivnost C01 1007 A100014  Izrada katastra nekretnina                                               1.150.000,00   1.202.061,05          104,52

3                                 Rashodi poslovanja                                                      1.150.000,00   1.202.061,05          104,52

32                               Materijalni rashodi                                                      1.150.000,00   1.202.061,05          104,52

R059       323                             Katastarska izmjera Sali i Božava                                  1.150.000,00   1.202.061,05          104,52

Glavni program D01                   ZAŠTITA I SPAŠAVANJE                                                              240.000,00       100.000,00           41,66    

Program D01           1000            PROTUPOŽARNA ZAŠTITA                                           200.000,00                    100.000,00            50,00

Aktivnost D01 1000 A100001  Protupožarna zaštita                                                                            200.000,00                   100.000,00            50,00

3                                 Rashodi poslovanja                                                           130.000,00                   100.000,00            76,92

32                               Materijalni rashodi                                                           10.000,00                              0,00                   0

R059.1      323                            Geodetsko-katastarske usluge                                                           10.000,00                              0,00                   0

38                               Ostali rashodi                                                                   120.000,00      100.000,00           83,33

R060       381                             Tekuće donacije – DVD Sali                                                               120.000,00     100.000,00           83,33

4                                 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        70.000,00                              0,00                    0

42                               Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      70.000,00                              0,00                    0

R061       421                             Vatrogasni dom – projektna dokumentacija                       70.000,00                              0,00                    0

Program D01           1001            CIVILNA ZAŠTITA                                                          40.000,00                               0,00                    0        

Aktivnost D01 1001 A100002  Civilna zaštita                                                                      40.000,00                               0,00                    0

3                                 Rashodi poslovanja                                                          40.000,00                               0,00                    0

32                              Materijalni rashodi                                                           20.000,00                               0,00                    0

R062       322                             Ostali materijal za djelovanje postrojbe civil.zaš.                               20.000,00                               0,00                    0

38                               Ostali rashodi                                                                   20.000,00                               0,00                    0

R063       381                             Tekuće donacije – zaštita i spašavanje                                               20.000,00                               0,00                    0

 

 

 

Glavni program E01                   ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB                                            337.000,00      256.010,44           75,96 

Program E01           1000            STIPENDIJE I ŠKOLARINE                                                            140.000,00      116.000,00           82,85    

Aktivnost E01 1000 A100001  Školarine                                                                                             60.000,00         42.000,00           70,00

3                                 Rashodi poslovanja                                                          60.000,00         42.000,00           70,00

37                               Naknade građanima i kućanstvima                                  60.000,00         42.000,00           70,00

R064       372                             Školarine srednjoškolcima                                                 60.000,00         42.000,00           70,00

Aktivnost E01 1000 A100002  Stipendije                                                                                            80.000,00         74.000,00           92,50

3                                 Rashodi poslovanja                                                          80.000,00         74.000,00           92,50

37                               Naknade građanima i kućanstvima                                  80.000,00         74.000,00           92,50

R065       372                             Stipendije studentima                                                         80.000,00         74.000,00           92,50

Program E01           1001            NABAVA ŠKOLSKIH KNJIGA                                         30.000,00         28.634,75           95,44

Stranica 7 – Broj 3  „Službeni glasnik Općine Sali“                    26. kolovoza 2013. godine

 

Aktivnost E01 1001 A100003  Pomoć u nabavi knjiga za niže razrede osnovne škole                         30.000,00         28.634,75           28,44

3                                 Rashodi poslovanja                                                          30.000,00                       28.634,75            28,44

37                               Naknade građanima i kućanstvima                                  30.000,00         28.634,75           28,44

R066       372                             Sufinanciranje školskih knjiga za niže razrede                   30.000,00         28.634,75           28,44

Program E01           1002            MEDICINSKA SKRB                                                        39.000,00           6.406,34           16,42

Aktivnost E01 1002 A100004  Tekuće pomoći u zdravstvu                                                   9.000,00           6.406,34           71,18

3                                 Rashodi poslovanja                                                            9.000,00           6.406,34           71,18

32                               Materijalni rashodi                                                             9.000,00                         6.406,34            71,18

R067       322                             Električna energija                                                                               5.000,00           4.942,68           98,85

R068       323                             Usluge telefona                                                                    4.000,00                         1.463,66            36,59

Tekući projekt E01 1002                                                                                                                                                                 ..

T100001                                     Ljekarna Sali                                                                      30.000,00                               0,00                    0

4                                 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        30.000,00                               0,00                    0

42                               Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      30.000,00                               0,00                    0

R069       421                             Ljekarna Sali                                                                      30.000,00                               0,00                    0

Program E01           1002            SOCIJALNA SKRB                                                          128.000,00        104.969,35          82,00                

Aktivnost E01 1002 A100006  Pomoć i njega u kući                                                                           10.000,00                         5.716,70            57,16

3                                 Rashodi poslovanja                                                          10.000,00           5.716,70           57,16

37                               Naknade građanima i kućanstvima                                  10.000,00           5.716,70           57,16

R070       372                             Pomoć i njega u kući                                                          10.000,00           5.716,70           57,16

Aktivnost E01 1002 A100007  Sufinanciranje troškova stanovanja                                       8.000,00                         5.700,00             71,25

3                                 Rashodi poslovanja                                                            8.000,00                         5.700,00             71,25

37                               Naknade građanima i kućanstvima                                    8.000,00                         5.700,00            71.25

R071       372                             Naknada za ogrijev                                                                              8.000,00                         5.700,00            71,25

Aktivnost E01 1002 A100008   Naknade za djecu                                                                70.000,00          69.413,03          99,16

3                                 Rashodi poslovanja                                                          70.000,00          69.413,03          99,16

37                               Naknade građanima i kućanstvima                                  70.000,00                        69.413,03           99,16

R072       372                             Naknade za novorođenčad                                                 30.000,00                        36.000,00         120,00

R073       372                             Nabava božićnih darova za djecu                                       40.000,00                        33.413,03           83,53

Aktivnost E01 1002 A100009  Ostale pomoći                                                                     40.000,00                       24.139,62            60,34

3                                 Rashodi poslovanja                                                          40.000,00                       24.139,62            60,34

37                               Naknade građanima i kućanstvima                                  20.000,00          11.000,00          55,00

R074       372                             Pomoć osobama s invaliditetom                                        10.000,00            4.000,00          40,00

R075       372                             Ostale pomoći                                                                    10.000,00                         7.000,00            70,00

38                               Ostali rashodi                                                                   20.000,00          13.139,62          65,69

R076       381                             Tekuće donacije – Crveni križ                                                           20.000,00                       13.139,62           65,69

Glavni program F01                    KULTURA, SPORT I RELIGIJA                                                       150.000,00     106.802,32          71,20

Program F01           1000            JAVNE POTREBE U KULTURI                                        50.000,00         51.223,53         102,44

Aktivnost F01 1000 A100001  Financiranje kulturnih događanja                                                         50.000,00                       51.223,53          102,44

3                                 Rashodi poslovanja                                                          50.000,00                       51.223,53          102,44

38                               Ostali rashodi                                                                   50.000,00                       51.223,53          102,44

R077       381                             Tekuće donacije za kulturne događaje                                                50.000,00                       51.223,53          102,44

Program F01           1001            POMOĆI ZA TISKANJE KNJIGA                                     10.000,00                         5.000,00            50,00

Aktivnost F01 1001 A100002   Pomoći za tiskanje knjiga                                                    10.000,00                         5.000,00            50,00

3                                 Rashodi poslovanja                                                          10.000,00                         5.000,00            50,00

38                               Ostali rashodi                                                                   10.000,00                         5.000,00            50,00

R078       381                             Donacije za tiskanje knjiga                                                 10.000,00                         5.000,00            50,00

Program F01           1002           JAVNE POTREBE U ŠPORTU                                            80.000,00        50.578,79            63,22     

Aktivnost F0 1002 A100003   Financiranje športskih klubova i društava                                            80.000,00        50.578,79            63,22

3                                Rashodi poslovanja                                                            80.000,00        50.578,79            63,22

38                              Ostali rashodi                                                                     80.000,00        50.578,79            63,22

R079       381                            Tekuće donacije za športska događanja                                               50.000,00        20.624,00           41,24

R080       381                            Tekuće donacije športskim društvima                                 30.000,00        29.954,79            99,84

Kapitalni projekt F01 1002                                                                                                                                                               .

K1                                             Izgradnja športske dvorane                                                            0,00             0,00                     0

4                                Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    0,00             0,00                     0

41                              Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    0,00        0,00                     0

R081       411                            Zemljište za športsku dvoranu                                                                       0,00             0,00                     0

42                              Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        0,00        0,00                     0

R082       421                            Sportska dvorana-projektna dokumentacija                                   0,00             0,00                     0

Program F01           1003           VJERSKE ZAJEDNICE                                                      10.000,00                               0,00                   0        

Aktivnost F01 1003 A100004  Tekuće pomoći vjerskim zajednicama                                  10.000,00                               0,00                   0

3                                Rashodi poslovanja                                                           10.000,00                               0,00                   0       

Stranica 8 – Broj 3  „Službeni glasnik Općine Sali“                    26. kolovoza 2013. godine

 

38                              Ostali rashodi                                                                    10.000,00                               0,00                   0

R083       381                            Tekuće donacije vjerskim zajednicama                                               10.000,00                               0,00                   0

Glavni program G01                  SUBVENCIJE I NAKNADE ŠTETE U POLJOPRIVREDI                                  15.000,00                       13.675,00           91,16

Program G01           1000           SUBVENCIJE I NAKN. ŠTETA U POLJOPRIVREDI         15.000,00         13.675,00          91,16

Aktivnost G01 1000 A100001 Subvencije poljoprivrednicima                                                             15.000,00         13.675,00          91,16

3                                Rashodi poslovanja                                                           15.000,00         13.675,00          91,16

35                              Subvencije                                                                          15.000,00         13.675,00          91,16

R083       352                            Subvencije poljoprivrednicima                                                           15.000,00         13.675,00          91,16

RAZDJEL 002                            ODGOJ I OBRAZOVANJE                                              319.000,00       310.697,95           97,39

Glavni program H01                   DJEČJI VRTIĆ „ORKULICE“ SALI                                                 293.000,00       284.297,95           97,03

Program H01           1001            FINANCIRANJE D.V.“ORKULICE“SALI                       286.000,00       259.057,59           90,57

Aktivnost H01 1001 A100001  Rashodi za zaposlene                                                                        255.000,00       246.367,99             96,61

3                                 Rashodi poslovanja                                                         255.000,00       246.367,99           96,61

31                               Rashodi za zaposlene                                                      255.000,00       246.367,99             96,61

R084       311                             Plaće za redovni rad                                                         217.000,00       211.061,68             97,26

R085       312                             Naknade, nagrade i darovi zaposlenima                                               5.000,00           2.185,00           43,70

R086       313                             Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                 29.000,00          29.844,68           102,91

R087       313                             Doprinosi za zapošljavanje                                                  4.000,00           3.276,63           81,91

Aktivnost H01 1001 A100002  Rashodi za materijal                                                                            20.000,00           2.000,00           10,00

3                                 Rashodi poslovanja                                                          20.000,00                         2.000,00            10,00

32                               Materijalni rashodi                                                           20.000,00           2.000,00           10,00

R088       329                             Ostali materijal za redovno poslovanje                                              20.000,00           2.000,00             10,00

Aktivnost H01 1001 A100003  Tekuće održavanje                                                                              11.000,00                      10.689,60             97,17

3                                 Rashodi poslovanja                                                          11.000,00                      10.689,60             97,17

32                               Materijalni rashodi                                                           11.000,00                      10.689,60             97,17

R089       323                             Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                        11.000,00                      10.689,60             97,17

Program H01           1002            FINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU I MLADE         7.000,00                       25.240,36          360,57

Aktivnost H01 1002 A100004  Financiranje programa za djecu i mlade                                                 7.000,00                       25.240,36          360,57

3                                  Rashodi poslovanja                                                            7.000,00                       25.240,36          360,57

38                               Ostali rashodi                                                                     7.000,00                       25.240,36          360,57

R090       381                             Financiranje programa za djecu                                            7.000,00                         4.453,86            63,62

                381                             Refundacija za oslobođene od plaćanja                                                     0,00         19.186,50                  0

                382                             Kapitalna donacija za nabavu opreme                                        0,00           1.600,00                  0

Glavni program H01.1                DJEČJI VRTIĆ „LATICA“ ZADAR                                   26.000,00        26.400,00          101,53

Program H01.1        1001            SUFINANCIRANJE D.V.“LATICA“ ZADAR                    26.000,00                      26.400,00           101,53

Aktivnost H01.1 1001 A100001     Sufinanciranje DV „Latica“ Zadar                                 26.000,00        26.400,00          101,53

                3                                 Rashodi poslovanja                                                          26.000,00        26.400,00          101,53

37                               Naknade frađanima i kućanstvima                                  26.000,00        26.400,00          101,53

R090.1    372                             Sufinanciranje D.V.“Latica“ Zadar                                     26.000,00        26.400,00          101,53

RAZDJEL 003                            KULTURA                                                                       174.500,00                    137.435,12             78,75             

Glavni program I01     HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SALI                               174.500,00      137.435,12            78,75

435Program I01      1001            FINANCIRANJE RADA KNJIŽNICE SALI                       174.500,00                  137.435,12             78,75

Aktivnost I01 1001 A100001   Rashodi za zaposlene                                                                         127.500,00     117.745,13              92,34

3                                 Rashodi poslovanja                                                          127.500,00     117.745,13              92,34

31                               Rashodi za zaposlene                                                       127.500,00     117.745,13              92,34

R091       311                             Plaće za redovni rad                                                          104.000,00     101.354,63              97,45

R092       312                             Naknade, nagrade i darovi zaposlenima                                               2.500,00                              0,00                0,00

R093       313                             Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                 18.000,00         14.356,21             79,75

R094       313                             Doprinosi za zapošljavanje                                                  3.000,00          2.034,29             67,80

Aktivnost I01 1001 A100002   Rashodi za materijal                                                                              7.000,00                        4.939,99            70,57

3                                 Rashodi poslovanja                                                            7.000,00          4.939,99           70,57

32                               Materijalni rashodi                                                             7.000,00                        4.939,99            70,57

R095       322                             Električna energija                                                                               7.000,00                        4.939,99            70,57

Aktivnost I01 1001 A100003   Rashodi za usluge                                                                20.000,00          4.750,00           23,75

3                                 Rashodi poslovanja                                                          20.000,00                        4.750,00            23,75

32                               Materijalni rashodi                                                           20.000,00                        4.750,00            23,75

R096       323                             Usluge telefona, mobitela i pošte                                         5.000,00                        4.750,00            23,75

R097       323                             Usluge tekućeg održavanja opreme                                      5.000,00                               0,00                   0

R098       323                             Usluge studentservisa                                                        10.000,00                               0,00                  0

Tekući projekt I01 1001                                                                                                                                         .                         .

T100001                                     Nabava knjiga                                                                    20.000,00                      10.000,00             50,00

4                                 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        20.000,00                      10.000,00             50,00

                42                               Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      20.000,00                      10.000,00             50,00

Stranica 9 – Broj 3  „Službeni glasnik Općine Sali“                    26. kolovoza 2013. godine

 

R099       424                             Knjige u knjižnicama                                                         20.000,00                      10.000,00             50,00

Kapitalni projekt I01 1001                                                                                                                                                                .

K1                                              Proširenje knjižnice i čitaonice Sali                                            0,00                0,00                    0

4                                 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                0,00                 0,00                    0

45                               Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini                  0,00                               0,00                     0

R099       451                             Proširenje knjižnice i čitaonice Sali                                            0,00                0,00                    0

AZDJEL 004                              MJESNA SAMOUPRAVA                                               160.000,00        123.255,64          77,03

Glavni program J01     MJESNI ODBORI                                                                                            160.000,00        123.255,64          77,03

Program J01            1001            FINANCIRANJE RADA MJESNIH ODBORA                  160.000,00        123.255,64            77,03   

Aktivnost J01 1001 A100001   Tekuće donacije za rad mjesnih odbora                                             160.000,00        123.255,64          77,03    

3                                 Rashodi poslovanja                                                         160.000,00      123.255,64            77,03

32                               Materijalni rashodi                                                         100.000,00      109.435,64          109,43

R099.1    322                             Električna energija                                                                           100.000,00      109.435,64          109,43     

38                               Ostali rashodi                                                                   60.000,00                      13.820,00             23,03

R100       381                             Tekuće donacije za rad mjesnih odbora                                             60.000,00        13.820,00            23,03

 

 

 

 

Članak 4.

 

Izvješće o godišnjem izvršenju Proračuna Općine Sali za 2012. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sali“.

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI

 

 

 

 

KLASA: 400-01/13-01/5

URBROJ: 2198/15-01-13-1

Sali, 14. kolovoza 2013.

 

 

 

                                                                                                          Predsjednik:

                                                                                                     mr.sc. Ante Vodopija

 

 

 

___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Stranica 10 – Broj 3  „Službeni glasnik Općine Sali“                  26. kolovoza 2013. godine

 

Na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (”Narodne novine”, broj 152/08. I 039/2013), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (”Narodne novine”, broj 58/93., 100/04., 33/05., 107/07., 38/09. i 092/2012 ) i članka 30. Statuta Općine Sali  („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 17/09 i 21/09), Općinsko vijeće Općine Sali na svojoj 4. sjednici održanoj dana 14. kolovoza 2013. d o n o s i

 

ODLUKU

o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru na području Općine Sali.

 

I.                   OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru.

 

Članak 2.

Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu u smislu ove Odluke podrazumijevaju se mjere koje se moraju provoditi na poljoprivrednom zemljištu i to:

          mjere sprečavanja erozije tla vodom;

          mjere za sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem;

          sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica;

          održavanje živica i međa;

          održavanje poljskih putova;

          mjere održavanja kanalskih mreža.

           

Članak 3.

Mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru u smislu ove Odluke smatraju se mjere koje se moraju provoditi da bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na otvorenim površinama (polkjoprivredno zemljište, zaštićeni djelovi prirode, šume, šumska zemljišta, zemljište u neposrednoj blizini šume, zemljište na kojemu su građevine javne i poslovne namjene, obalni pojas, odlagališta otpada, parkovi, okućnice i ostali otvoreni prostori).

 

Članak 4.

Agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu i mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru propisane ovom Odlukom dužni su provoditi:

          vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta (dalje: vlasnici);

          vlasnici odnosno korisnici otvorenog prostora.

 

 

 

Stranica 11 – Broj 3  „Službeni glasnik Općine Sali“                  26. kolovoza 2013. godine

 

V.    AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 5.

U svrhu zaštite tla od erozije na poljoprivrednom zemljištu se poduzimaju slijedeće agrotehničke mjere:

          ograničenje ili potpuna zabrana sječe višegodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga;

          zabrana preoravanja livada i pašnjaka na strmim zemljištima radi njihovog pretvaranja u oranice s jednogodišnjom kulturom;

          zabrana skidanja humusnog oraničnog sloja na poljoprivrednom zemljištu.

Članak 6.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su obradivo poljoprivredno zemljište održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnje i to na način da spriječe obrastanje zemljišta korovima i višegodišnjim raslinjem.

Članak 7.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovima, odnosno omogući prirodni tok oborinskih voda.

Članak 8.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati. Živice uz poljske putove ili međe mogu se zasaditi najmanje 40 cm od ruba puta ili međe, a živica ne smije biti šira od 40 cm.

U cilju sprečavanja zasjenjenja susjednih parcela živica se mora obrezati na visinu koja ne prelazi 1 m te se zabranjuje sadnja višegodišnjih nasada visoko rastućih kultura koje zasjenjuju susjedne zemljišne čestice, na način da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama.

Živice uz poljske putove ili međe moraju se uređivati na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, te zasjenjivanje susjednih površina prerastanjem živice.

Članak 9.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski odnosno šumski putevi.

Održavanje poljskih odnosno šumskih puteva od interesa je za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su zajednički dužni brinuti o njihovom održavanju. Navedeni putevi uvjek moraju biti očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, radi neometanog prolaza vatrogasnih vozila.

 

Stranica 12 – Broj 3  „Službeni glasnik Općine Sali“                  26. kolovoza 2013. godine

 

V.    MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU

Članak 10.

Loženjem vatre na otvorenom prostoru u smislu ove Odluke smatra se upotreba vatre izvan zatvorenih, odnosno pokrivenih prostora, a posebice:

          spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, gustog šumskog raslinja (šiblja) i šikara

          spaljivanje papira, smeća i otpadaka, improvizirani roštilji i

          logorske vatre i sl.

Članak 11.

Zabranjeno je bacanje šibica, opušaka, zapaljivih tvari ili vršenje radnji koje mogu izazvati požar na otvorenim površinama, osim na mjestima koja su za to predviđena, odnosno koja utvrdi pravna osoba koja gospodari ili upravlja otvorenim prostorom.

Članak 12.

Radi sprečavanja pojave i širenja požara na otvorenom prostoru vlasnici su dužni poduzimati slijedeće mjere:

          Uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera najkasnije do 1. lipnja tekuće godine;

          Ukloniti suhe biljne ostatke nakon žetve, berbe i sl. najkasnije 30 dana po završetku žetve, berbe i sl.;

          Sprječavati zatravljivanje i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem radi sprečavanja širenja požara na susjedno zemljište.

          Održavati i čistiti poljske i šumske putove u širini i opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz te nesmetani prolaz vatrogasnih vozila.

          Protupožarne prosjeke sa elementima ceste čija je namjena sprečavanje širenja požara i prolaz vatrogasne tehnike do požara, održavati i čistiti u trasama i širini određenoj Planovima i mjerama zaštite od požara sukladno Zakonskim propisima.

Članak 13.

U vremenu od 1. lipnja do 31. listopada zabranjeno je loženje vatre na svim otvorenim prostorima.

Iznimno mogu se koristiti u razdoblju iz stavka 1. improvizirani roštilji na okućnicama u naseljenom mjestu ako je očišćeno mjesto loženja otvorene vatre od svih gorivih tvari u krugu od 1,5 m od ruba roštilja i uz uvjet da je pripremljena odgovarajuća količina vode za gašenje ostataka loženja vatre (žar i sl.) za polijevanje pepela.

 

Stranica 13 – Broj 3  „Službeni glasnik Općine Sali“                  26. kolovoza 2013. godine

 

Roštilji u vatrootpornom kućištu koji su izrađeni tako da ne postoji mogućnost da se vatra prenese na otvoreni prostor mogu se koristiti u razdoblju iz stavka 1. uz uvjet da je pripremljen sigurnosni pojas odnosno očišćeno okolno zemljište i da je osigurano priručno sredstvo za gašenje vatre (voda, metlanica, lopata i sl.).

U razdoblju iz stavka 1. dozvoljeno je zavarivanje, brušenje i druge radnje koje mogu prouzročiti iskrenje, odnosno vatru na otvorenom prostoru uz uvjete iz stavka 3.

Članak 14.

Loženje vatre u smislu odredbe članka 10. ove Odluke u razdoblju od 1. studenog do 31. svibnja može se obavljati ako je osoba o tome prethodno obavijestila, neposredno ili putem telefona, nadležnu vatrogasnu postrojbu i od nje ishodila odobrenje za loženje vatre na otvorenom prostoru, osim za zaštićene dijelove prirode i šume za koju odobrenje daje pravna osoba koja upravlja odnosnim prostorom sukladno svojem općem aktu u dogovoru s vatrogasnom postrojbom.

Nadležnom vatrogasnom postrojbom smatra se vatrogasna postrojba koja se osniva za područje Općine Sali, prema mjestu loženja vatre na otvorenom prostoru.

Članak 15.

Vatrogasna postrojba odobrit će loženje vatre tražitelju uz uvjet da provede odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine ili objekte, a naročito:

          Spaljivanja obavljati samo danju i za mirna vremena kada ne puše vjetar jačine 5 m/s ili više;

          Osobe koje obavljaju spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati, ostatke vatre i žara u potpunosti pogasiti i tek nakon toga napustiti mjesto spaljivanja;

          Tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost a najmanje na udaljenosti od 15 m od vodova električne energije, javnih cesta, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata koje bi vatra ili dim mogli ugroziti

          Oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu najmanje tri metra (tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala);

          Ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara;

          Uz mjesto spaljivanja potrebno je osigurati odgovarajuću opremu i priručna sredstva potrebita za gašenje (lopate, vodu i dr.);

          Za spaljivanje manjih količina suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na površini do 100 m² ili do 1 m³ tih tvari sakupljenih na jednom mjestu, a nalaze se na otvorenom prostoru gdje objektivno ne prijeti opasnost po život i imovinu ljudi, nije potrebito podnošenje prijave o namjeri spaljivanja, ali je važno pridržavati se već navedenih mjera.

 

Stranica 14 – Broj 3  „Službeni glasnik Općine Sali“                  26. kolovoza 2013. godine

 

Vatrogasna postrojba daje usmeno ili pisano odobrenje za spaljivanje tvari ovisno o procjeni opasnosti za nastanak požara sukladno raspoloživim podacima o namjeri loženja vatre na otvorenom prostoru.

Osobe koje obavljaju spaljivanje dužne su se pridržavati preventivnih mjera iz stavka 1. ovog članka, a posebice su dužne u potpunosti ugasiti ostatke otvorene vatre i to utvrditi prebacivanjem pepela i polijevanjem vode i tek onda može napustiti to mjesto.

 

 

Članak 16.

Zabranjeno je spaljivanje ili loženje vatre na otvorenim površinama:

          u okolici elektroenergetskih objekata, ispod trasa elektroenergetskih vodova, uz javne ceste, koje se nalaze na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume, granica nacionalnih parkova, parkova prirode, park-šuma, zaštićenih krajolika, spomenika prirode, spomenika parkovne arhitekture i ostalih zaštićenih područja na županijskoj razini;

          na otvorenim površinama nedjeljom i u dane državnih blagdana, kada nadležno tijelo županije proglasi zabranu spaljivanja;

          predmeta od gume, plastike, kože, prerađevina od ulja, maziva, otpada na bazi kemijskih spojeva te drugih anorganskih tvari koji na bilo koji način utječu ili mogu utjecati na onečišćenje okoliša.

Članak 17.

Vatrogasna postrojba o podnesenim usmenim i pisanim zahtjevima, za odobrenje spaljivanja iz članka 14. ove Odluke, uredno unosi podatke u odgovarajući upisnik koji sadrži:

          podatke o tražitelju odobrenja (ime i prezime, datum rođenja, ime oca, adresa stanovanja i broj telefona ) i o satnici dojave zahtjeva

          podatke o vremenu i mjestu spaljivanja te opis tvari koja će se spaljivati

          preventivne mjere koje tražitelj odobrenja namjerava provesti za vrijeme spaljivanja

          osobne podatke o osobama koje će obaviti spaljivanje

          podatak je li izdano usmeno ili pismeno odobrenje

Članak 18.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poduzimati propisane mjere ove Odluke radi zaštite tog zemljišta. Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji ne provedu mjere iz ove Odluke, dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama poduzimanje mjera radi provođenja agrotehničkih mjera, odnosno mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na zemljištu u njihovom vlasništvu, odnosno korisništvu o njihovom trošku.

 

Stranica 15 – Broj 3  „Službeni glasnik Općine Sali“                  26. kolovoza 2013. godine

 

IV. NADZOR

Članak 19.

Nadzor nad provođenjem odredbi ove Odluke obavlja Policijska uprava Zadarska.

U obavljanju nadzora upravnom tijelu iz stavka 1. pomažu poljoprivredni i šumarski inspektori, inspektori zaštite od požara, komunalni redari, te ovlaštene osobe iz DVD-a Sali.

Pomoć osoba iz stavka 2. sastoji se u dojavi o nastaloj povredi odredaba ove Odluke i u prikupljanju podataka o istovjetnosti osobe koja je izvršila povredu tih odredbi.

 

 

Članak 20.

Inspektori u nadzoru nad provedbom ove Odluke ovlašteni su:

          davati pisana i usmena upozorenja i zapovjedi;

          rješenjem zabraniti ili ograničiti određene radnje i postupke ili utvrditi određene obveze;

          pokretati prekršajne postupke i podnositi optužne prijedloge

          poduzimati i druge potrebne radnje u skladu s propisima.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sali“.

 

KLASA: 214-01/13-01/5

URBROJ: 2198/15-01-13-1

Sali, 14. kolovoza 2013.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI

 

 

                                                                                                          Predsjednik OV:

                                                                                                     mr.sc. Ante Vodopija

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Stranica 16 – Broj 3  „Službeni glasnik Općine Sali“                  26. kolovoza 2013. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SALI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04), članka 5. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 38/08) i članka 30. Statuta Općine Sali (17/2009 i 21/2009.), Općinsko vijeće Općine Sali na 4. sjednici održanoj dana 14. kolovoza 2013. donosi

 

ODLUKU

o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

 

I

U Stožer zaštite i spašavanja za područje Općine Sali imenuju se:

 

  1. Ivan Orlić, načelnik Stožera
  2. Žarko Finka, zamjenik zapovjednika DVD-a Sali, član
  3. Nikolina Baković, ravnateljica PP Telašćica, član
  4. Srećko Milić, predstavnik Općinskog vijeća, član
  5. Dr. Vesna Milosavljević-Gačić, član
  6. Roko Kalcina, građevinski poduzetnik, član
  7. Jurica Juranov, član
  8. Ivo Švorinić, član
  9. Tomislav Božajić, član

 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Sali“.

 

KLASA: 810-01/13-01/3

URBROJ: 2198/15-01-13-1

Sali, 14. kolovoza 2013.

 

                                                                                                          Predsjednik:

                                                                                                   Ante Vodopija mr.sc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Općine Sali“ – Službeno glasilo Općine Sali

Izdavač: Općina Sali

Sali, Obala Petra Lorina bb, telefon 023/377-042

službeni glasnik objavljuje se i na: www.opcina-sali.hr

 

 

lokalnahrvatska.hr