Općina Sali > Javna nabava > Natječaj za zakup javnih površina

Natječaj za zakup javnih površina

Kategorija Javna nabava,
Objavljeno 19. srpnja 2013.

 

 

Na temelju članka 7. stavka 4. Odluke o naknadama za korištenje javnih površina klasa: 412-01/10-01/1, urbroj: 21968/15-01-10-1 od 29. svibnja 2010. godine, načelnik Općine Sali raspisuje

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup javnih površina

 

I

Daju se u zakup lokacije za pružanje ugostiteljskih usluga,  prikazane u tablici koja čini sastavnicu ovog natječaja.

 

Redni broj

 

Naziv lokacije

Površina

(m²)

Početna cijena

( kn/m²)

1.

Sali – ispred caffe bara Maritimo

116

30,00

2.

Sali – ispred pizzerie „Bruc“

23

30,00

3.

Sali – ispred konobe „Marinov magatin“

25

30,00

4.

Sali – ispred slastičarne „Conteš“

54

30,00

5.

Sali – ispred konobe „Marin“

20

30,00

6.

Sali – ispred restorana „Tamaris“

96

30,00

7.

Sali – ispred snack bara „Špageritimo“

70

30,00

8.

Sali – ispred bifea „Toni“

40

30,00

9.

Zaglav – ispred restorana „Roko“

50

20,00

10.

Žman – ispred bufeta „Roko“

60

20,00

 

Radnje koje posluju čitavu godinu imaju 50% popusta na cijenu zakupa.

 

Sa odabranim zakupoprimcima sklopiti će se ugovor o zakupu javne površine na rok od tri mjeseca do dvije godine.

II

Ponude se primaju u roku od  8 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.

U ponudi je potrebno navesti točnu oznaku lokacije na koju se ponuđena cijena odnosi.

Ponude koje ne navode točnu oznaku lokacije, neće se razmatrati.

 

Sudionici natječaja ponudi moraju priložiti preslik odobrenja za obavljanje djelatnosti.

 

Prednost pri odabiru ponude imaju ponuditelji ispred čijih se ugostiteljskih objekata nalazi ponuđena lokacija uz uvjet prihvaćanja najveće ponuđene cijene za istu lokaciju.

 

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

III

Ponude onih ponuditelja koji imaju nepodmirenih obveza prema Općini Sali neće se razmatrati.

 

IV

Općina Sali zadržava pravo, da u skladu sa svojim interesom, ne sklopi ugovor ni sa jednim ponuditeljem.

 

                                                                                                          Načelnik:

                                                                                                   Zoran Morović ing.el.

lokalnahrvatska.hr