Općina Sali > službeni glasnik > službeni glasnik 02/2013

službeni glasnik 02/2013

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 3. srpnja 2013.

 

 

 


    SLUŽBENI GLASNIK    OPĆINE SALI

Broj: 2                         Sali, 1. srpnja 2013.                        Godina: I

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA                              

 

·        Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća

Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac d.o.o. Sali za 2012. ……… 1

·        Odluka o pokriću gubitka za 2012. godinu za Komunalno društvo

Dugi otok i Zverinac d.o.o. Sali ………………………………………………….    2

·        Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Mulića d.o.o.

Sali za 2012.  …………………………………………………………………………… 3

·        Odluka o uporabi dobitka 2012. godine za Mulić d.o.o. Sali ………….. 4

·        Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korištenje javnih površina ……………………………………………………………………………………5

·        Odluka o davanju suglasnosti na cijenu pitek vode ……………………….. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stranica 1 – Broj 2  „Službeni glasnik Općine Sali“                    1. srpnja 2013. godine

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

 

Na temelju čl. 428. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br. 111/93. – 111/12.) i čl. 20. st. 3. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07.), skupština Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac d.o.o. iz Sali,Obala Petra Lorinija bb, donijela je dana 21. lipnja 2013.

 

 

ODLUKU

 

o utvrđivanju godišnjih financijskih

izvješća za 2012.

 

 

 

Točka I.

 

Uprava društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2012. ova godišnja financijska izvješća:

 

1. bilancu;

2. račun dobiti i gubitka;

3. bilješke uz financijska izvješća;

 

 

Točka II.

 

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2012.godinu u kojem je iskazana svota gubitka poslije oporezivanja u iznosu  od 119.218,79 kn.

 

Bilanca na dan 31. prosinca 2012. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 11.030.079,93 kn.

 

 

KLASA: 363-01/13-01/22

URBROJ: 2198/15-01-13-1

Sali,21. lipnja 2013.

 

 

Predsjednik Općinskog Vijeća

Mr.sc. Ante Vodopija

 

 

 

___________________________________________________________________________

Stranica 2 – Broj 2  „Službeni glasnik Općine Sali“                    1. srpnja 2013. godine

 

Na temelju čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov.,br. 111/93. – 111/12.), čl. 20. st. 3. Zakona o računovodstvu  (Nar. nov., br. 109/07.), i društvenog ugovora, skupština Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac d.o.o., Obala Petra Lorinija bb, 23281 Sali, donijela je  dana 21. lipnja 2013.

 

 

 

 

ODLUKU

o pokriću gubitka 2012.

 

 

 

 

Skupština društva je na glavnoj skupštini koja je održana  21. lipnja 2013.godine donijela odluku o pokriću gubitka koji je nastao u 2012. godini.

 

 

Svota gubitka iz 2012. godine u iznosu od 119.218,79 kn pokriti će se iz prihoda u 2013. godini.

 

 

 

KLASA: 363-01/13-01/22

URBROJ: 2198/15-01-13-2

Sali, 21. lipnja 2012.

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

mr.sc. Ante Vodopija

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stranica 3 – Broj 2  „Službeni glasnik Općine Sali“                    1. srpnja 2013. godine

 

Na temelju čl.428.st.3 Zakona o trgovačkim društvima (NN.br.111/93 do 146/08)  i čl.20.st.3. Zakona o računovodstvu (NN .br.109/07), Skupština društva «Mulić» d.o.o. iz Sali donijela je dana  21.06.2013.god. ovu

                                                                                                               

 

 

     O   D   L   U   K  U

                             o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća 2012.god.

 

 

                                                           Točka  I.

 

Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2012 .god. i Skupštini Društva predočila na prihvaćanje ovo godišnje financijsko i porezno izvješće:

  1. Bilanca
  2. Račun dobitka i gubitka
  3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
  4. Prijava poreza na dobitak za 2012.god. (PD)
  5. GFI-POD za potrebe objave u FINA.

 

 

 

Točka II.

 

Utvrđuje se Račun dobitka i gubitka za 2012.god. u kojem je iskazana svota dobitka poslije oporezivanja od 665.503,23  kn.

Porez na dobitak utvrđen je u Godišnjoj prijavi poreza na dobit za 2012.god. (obrazac PD) u svoti od 166.282,42  kn.

Bilanca na dan 31.prosinca 2011.god. iskazuje zbroj aktive odnosno zbroj pasive u svoti od 1.421.206,53 kn.

 

 

 

KLASA: 363-01/13-01/21

URBROJ: 2198/15-01-13-1

Sali, 21. lipnja 2013.

 

 

                                                                                              Predsjednik Skupštine:

                                                          mr. sc. Ante Vodopija

__________________________________________________________________________

 

Stranica 4 – Broj 2  „Službeni glasnik Općine Sali“                    1. srpnja 2013. godine

 

Na temelju čl.428.st.3 Zakona o trgovačkim društvima (NN.br.111/93 do 146/08)  i čl.20.st.3. Zakona o računovodstvu (NN .br.109/07), Skupština društva «Mulić» d.o.o. iz Sali donijela je dana  21.06.2013.god. ovu

 

 

           O   D   L   U   K  U

o  uporabi dobitka poslovne godine  2012.

 

 

                                                           Točka I.

 

Čisti dobitak poslovne godine u iznosu od   665.503,23  kn  raspoređuje se na:

  1. Zadržani dobitak:  265.503,23 kn
  2. Dobitak financijske godine za isplatu osnivaču – općini Sali u iznosu od

400.000,00 kn.

 

 

 

 

Točka II.

 

Isplata dobitka za 2012.god. u iznosu od  400.000,00 kn već je izvršena  na

žiro-račun 100% osnivača Društva –  općine Sali.

 

 

 

KLASA: 363-01/13-01/21

URBROJ: 2198/15-01-13-2

Sali, 21. lipnja 2013.

 

 

                                                                                   Predsjednik Skupštine:

                                              mr. sc. Ante Vodopija

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Stranica 5 – Broj 2  „Službeni glasnik Općine Sali“                    1. srpnja 2013. godine

 

Na temelju članka 29. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) i članka 30. Statuta Općine Sali («Službeni glasnik Zadarske županije» broj 17/09) Općinsko vijeće Općine Sali na 2. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2013. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni

Odluke o naknadama za uporabu javnih površina

 

 

Članak 1.

 

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

 

Za korištenje javne površine za pružanje ugostiteljskih usluga  plaća se mjesečno:

 

– Zona I – m²          30,00 kn/m²

– Zona II – m²         20,00 kn/m²

– Zona III – m²        10,00 kn/m²

 

 

 

Članak 2.

 

Svi ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sali.

 

 

 

KLASA:  412-01/10-01/1

URBROJ: 2198/15-01-13-2

Sali, 27. lipnja 2013.

 

 

                                                                                                Predsjednik OV:

                                                                                            mr.sc. Ante Vodopija

_________________________________________________________________________

Stranica 6 – Broj 2  „Službeni glasnik Općine Sali“                    1. srpnja 2013. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SALI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Temeljem članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26-379/2003 (proč.tekst), 82-1618/2004, 110-2099/2004, 178-3084/2004, 38-833/2009) i članka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Zadarske županije broj 17/2009) Općinsko vijeće Općine Sali na 2. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2012. donijelo je

 

 

ODLUKU

o davanju suglasnosti na cijenu pitke vode

 

I

 

Izdaje se suglasnost na cijenu pitke vode  prema  prijedlogu Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac d.o.o. Sali koji čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

II

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Sali“.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI

 

 

KLASA: 363-01/13-01/23

URBROJ: 2198/15-01-13-2

Sali, 27. lipnja 2013.

 

 

                                                                                                                 Predsjednik:

                                                                                                          mr.sc.Ante Vodopija

 

 

 

 

 

 

 

Stranica 7 – Broj 2  „Službeni glasnik Općine Sali“                    1. srpnja 2013. godine

 

KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o

Obala petra lorinija bb

23281 SALI

SALI, 17.06.2013.

 

OPĆINA SALI

23281 SALI

 

 

PRIJEDLOG CIJENE PITKE VODE

 

Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o, zastupano po direktorici Diani Milin, prof, predlaže sljedeći cjenik pitke vode za područje Općine Sali.

Naime, do sada nije bila određena osnovica cijene vode već konačna cijena. Kako dolazi do promjena u visinama propisanih naknada i pdv-a predlažemo da se odredi osnovica cijene na koju se pridodaju propisane naknade i porezi.

Također predlažemo da se utvrdi cijena vode za domaćinstva koja nemaju pravo na subvencioniranu cijenu vode i to da osnovica bude jednaka cijeni vode iz jezera.

 

 

Subvencionirana

Domaćinstvo

Pravne osoba

Voda

Pdv 10%

Naknada za razvoj 0,75

14,68

1,47

0,75

ukupno

16,90

 

 

Voda iz jezera

Domaćinstvo

Pravne osoba

Voda

Pdv 10%

Naknada za korištenje voda

Naknada za zaštitu

Naknada za razvoj 0,75

12,23

1,22

1,35

1,35

0,75

16,71

1,67

1,35

1,35

0,75

ukupno

16,90

21,83

 

 

Voda iz vodonosca

Domaćinstvo sa mjestom boravka na otoku

Domaćinstva bez mjesta boravka na otoku

Pravne osoba

Voda

Pdv 10%

Naknada za razvoj 0,75

Naknada za korištenje voda

Naknada za zaštitu voda

Prijevoz vode

Pdv na prijevoz  25%

14,68

1,47

0,75

12,23

1,22

0,75

1,35

1,35

67,00

16,75

16,71

1,67

0,75

1,35

1,35

67,00

16,75

ukupno

16,90

100,65

105,58

 

 

Voda iz autocisterne

Domaćinstvo sa mjestom boravka na otoku

Domaćinstva bez mjesta boravka na otoku

Pravne osoba

Voda

Pdv 10%

Naknada za razvoj 0,75

Naknada za korištenje voda

Naknada za zaštitu voda

Prijevoz vode

Pdv na prijevoz  25%

14,68

1,47

0,75

12,23

1,22

0,75

1,35

1,35

62,00

15,50

16,71

1,67

0,75

1,35

1,35

62,00

15,50

ukupno

16,90

94,40

99,33

Konačna cijena za jednu autocisternu (85 m3)

 

124,78

 

802,40

 

844,31

 

 

               Direktorica: Diana Milin, prof.

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Općine Sali“ – Službeno glasilo Općine Sali

Izdavač: Općina Sali

Sali, Obala Petra Lorina bb, telefon 023/377-042

službeni glasnik objavljuje se i na: www.opcina-sali.hr

 

 

 

lokalnahrvatska.hr