Općina Sali > službeni glasnik > službeni glasnik 01/2013

službeni glasnik 01/2013

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 1. travnja 2013.

01/2013

SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE SALI

Broj: 1                         Sali, 15. ožujka 2013.                      Godina: I

 

AKT  NAČELNIKA

 

·        Odluka o potvrđivanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog

društva Sali …………………………………………………………………………….. 1

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA                              

 

·        Odluka o službenom glasniku Općine Sali ………………………………….. 2

·        Izmjene i dopune Statuta Općine Sali ………………………………………….    3

·        Odluka o izradi pročišćenog teksta Statuta Općine Sali ………………… 6

·        Odluka o II izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Općine Sali ……………………………………………………………………………… 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stranica 1 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                    15. ožujka 2013. godine

 

AKT NAČELNIKA

 

Temeljem članka 30. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99, 117/2001, 36/2002, 96/2003, 139/2004 – pročišćen tekst, 174/2004, 38/2009 i 80/2010) i članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 17/09 i 21/09)  načelnik općine Sali donosi

 

ODLUKU

o potvrđivanju zapovjednika

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sali

 

Članak 1.

Potvrđuje se imenovanje zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sali, za kojeg je na Skupštini Društva održanoj 03, ožujka 2013. godine izabran, Jurica (Vojko) Ušalj, iz Sali, rođen u Zadru 28.11.1987., OIB: 37757947147.

 

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,  a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sali“.

 

 

KLASA: 214-01/13-01/1

URBROJ: 2198/15-01-13-1

Sali, 4. ožujka 2013.

 

                                                                                                          Načelnik

                                                                                                     Zoran Morović

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stranica 2 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                    15. ožujka 2013. godine

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SALI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Temeljem članka 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 17/2009), Općinsko vijeće Općine Sali na 28. sjednici, održanoj dana 8. ožujka 2013. godine, donosi

 

 

ODLUKU

o službenom glasniku Općine Sali

 

 

Članak 1.

 

Na službenoj internet stanici Općine Sali – www.opcina-sali.hr ustrojava se „Službeni glasnik Općine Sali“.

 

Članak 2.

 

U Službenom glasniku Općine Sali objavljivati će se odluke i drugi opći akti koje donosi Općinsko vijeće i načelnik kao i akti javnih poduzeća i ustanova s javnim ovlastima.

 

Članak 3.

 

Službeni glasnik Općine Sali čuvati će se i u pisanom obliku u arhivu Općine Sali.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, preslik Službenog glasnika izdati će se na zahtjev zainteresinamim strankama.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na oglasnim pločama Općine Sali i na internet stanicama Općine Sali.

 

KLASA: 008-01/13-01/2

URBROJ: 2198/15-01-13-1

Sali, 8. ožujka 2013.

 

                                                                                                           Predsjednik OV

                                                                                                        mr.sc. Ante Vodopija

___________________________________________________________________________

Stranica 3 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                    15. ožujka 2013. godine

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) u svezi čl. 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/12) i članka 90. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 17/2009 i 21/09), Općinsko vijeće Općine Sali na 28. sjednici održanoj dana 8. ožujka 2013. godine,

d o n o s i

IZMJENE I DOPUNE  S T A T U T A

OPĆINE  SALI

 

Članak 1.

 

Članak 18. mijenja se i glasi:

 

     Referendum se može raspisati radi opoziva Načelnika i njegovog zamjenika u slučaju :

            – kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,

– kada svojim radom prouzroče Općini znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u

iznosu od 1% od proračuna Općine u tekućoj godini (napomena: za jedinice lokalne samouprave u kojima 1% od proračuna iznosi preko 500.000 kuna tada je znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od 500.000 kuna i više).

     Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka

može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača.

Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima u skladu s člankom 24. stavkom 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika..

Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.

Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Stranica 4 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                    15. ožujka 2013. godine

 

Članak 2.

Članak 19. – briše se

Članak 3.

 

Članak 34. mijenja se i glasi:

 

Općinsko vijeće čini 11 vijećnika, koji se biraju na način i po postupku određenim posebnim zakonom.

Članak 4.

 

Članak 35. mijenja se i glasi:

 

            Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

            Mandat člana Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora, odnosno do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća.

      Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

      Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

      Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

Članak 5.

 

U članku 37. iza stavka 1. dodaje se: 

 

O prihvaćanju nespojive dužnosti vijećnk je dužan obavijestiti predsjednika Općnskog vijeća u roku od 8 dana odf prihvaćanaj te dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protijekom tog roka.

 

Članak 6.

 

U članku 45. iza alineje 5. dsodaje se nova koja glasi:

 

         U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom

 

Stranica 5 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                    15. ožujka 2013. godine

 

Članak 7.

 

U članku 51. iza stavka 2. dodaje se:

Općinski načelnik i negov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu općine.

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti.

Članak 8.

 

Članak 53. mijenja se i glasi:

 

     Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 18. ovog Statuta.

     Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.

 

ISTOVREMENO RASPUŠTANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAČELNIKA OPĆINE

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju.

U slučaju iz perthodnog stavka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela i raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o istovremenom raspuštanju predstavničkog tijela i razrješenju općinskog načelnika stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela i razriješeni općinski načelnik mogu podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od objave rješenja.

Članak 9.

 

U članku 72. stavak 1. briše se riječ „javnim“ a dodaje se riječ „tajnim“.

 

 

 

Stranica 6 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                    15. ožujka 2013. godine

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sali“.

 

KLASA: 012-03/13-01/1

URBROJ: 2198/15-01-13-1

U Salima, 8. ožujka 2013.

 

     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI

                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                  __________________________

       mr. sc. Ante Vodopija

 

___________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SALI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Temeljem članka 90. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 17/2009 i 21/2009) Općinsko vijeće Općine Sali, na 28. sjednici, održanoj dana 8. ožujka 2013. godine donijelo je

ODLUKU

o izradi pročišćenog teksta Statuta Općine Sali

 

I

Donosi se odluka o izradi i objavi pročišćenog teksta Statuta Općine Sali.

 

II

Obvezuje se načelnik Općine Sali da nakon stupanja na snagu Izmjena i dopuna Statuta Općine Sali, donijetih na 28. sjednici Općinskog vijeća Općine Sali, održanoj dana 8. ožujka 2013. godine, utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Sali.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Sali“.

 

KLASA: 012-03/13-01/1

URBROJ; 2198/15-01-13-2

Sali, 8. ožujka 2013.

                                                                                                          Predsjednik OV:

                                                                                                      mr.sc. Ante Vodopija

___________________________________________________________________________

Stranica 7 – Broj 4  „Službeni glasnik Općine Sali“                    15. ožujka 2013. godine

 

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03- pročišć. tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09), i članka 30. Statuta Općine Sali (Službrni glasnik Zadarske županije br. 17/2009), Općinsko vijeće Općine Sali na svojoj 28. sjednici održanoj dana 8. ožujka 2013.  godine donosi    

 

ODLUKU

o II izmjeni i dopuni

Odluke o komunalnom doprinosu

Općine Sali

 

Članak 1.

 

Iza članka 11.a dodaje se članak 11.b koji glasi:

 

Pravo na oslobađanje od  kamata za plaćanje na rate komunalnog doprinosa i popust od 25% na jednokratno plaćanje doprinosa ne ostvaruju obveznici koji imaju otvorenih dugovanja prema Općini Sali i pravnim subjektima kojima je osnivač Općina Sali, po bilo kojem osnovu.

 

Članak 2.

 

Članak 14. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 6/2012) i članak 3. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Zadarske županije broj 1/2013) mijenja se i glasi:

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sali“, i primjenjuje se na sve predane zahtjeve za izdavanje dokumenata gradnje.

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sali“.  

 

KLASA: 363-01/12-01/73

URBROJ: 2198/15-01-13-2

Sali, 8. ožujka 2013.

 

 

                                                                                                    Predsjednik:

                                                                                              mr.sc. Ante Vodopija

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Općine Sali“ – Službeno glasilo Općine Sali

Izdavač: Općina Sali

Sali, Obala Petra Lorina bb, telefon 023/377-042

službeni glasnik objavljuje se i na: www.opcina-sali.hr

 

 

lokalnahrvatska.hr