Općina Sali > službeni glasnik > zahtjev za rješenje o izvedenom stanju

zahtjev za rješenje o izvedenom stanju

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 19. studenoga 2011.

 

podnositelj zahtjeva – investitor

 

 

adresa / adresa dostave pošte

 

 

broj tel/mob

 

OIB

 

napomena:

 

punomoćnik

 

ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Brne Krnarutića 13/1

23000 Zadar

adresa dostave pošte

broj tel/mob

 

 

 

 

 

 

Predmet:      ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU           

                         (Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12)

 

 

Molim Naslov da mi izda rješenje o izvedenom stanju za zgradu namjene:

 

 

_________________________________________________________________________

 

 

na k.č._____________________________________ k.o.____________________________

 

Adresa zgrade:­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ____________________________

                                                                                     (potpis /pečat/ podnositelja zahtjeva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvod iz Zakona – PRILOZI ZAHTJEVU

 

Članak 11. – ZAHTJEVNA ZGRADA

(1) Za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu, podnositelj zahtjeva prilaže:

·         tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjeru geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu ili koju je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i ovjerila odgovorna osoba – ovlašteni inženjer geodezije, sukladno posebnom zakonu (u daljnjem tekstu: geodetska snimka), odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,

·         tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt (u daljnjem tekstu: arhitektonska snimka) i

·         izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

ZGRADA JAVNE NAMJENE

(2) Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva, uz dokumente iz stavka 1. ovoga članka, prilaže:

·         izjavu ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

 

Članak 12. – MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA

Za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m², ako ovim Zakonom nije propisano drukčije, podnositelj zahtjeva prilaže:

·         tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu i

·         tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer.

 

Članak 13. – JEDNOSTAVNA ZGRADA

Za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m², ako ovim Zakonom nije propisano drukčije, podnositelj zahtjeva prilaže:

·         tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,

·         iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima), te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva,

·         foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade) i

·         iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz članka 27. ovoga Zakona koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

 

Članak 14. – POMOĆNA ZGRADA

Za nezakonito izgrađenu pomoćnu zgradu u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m², podnositelj zahtjeva prilaže:

·         tri primjerka kopije katastarskog plana i

·         akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.

 

Članak 15. – DODATNI PRILOZI*

Uz dokumente iz članaka 11., 12., 13. i 14. Zakona, podnositelj zahtjeva prilaže:

·         potvrdu nadležnog javnopravnog tijela ako je zgrada izgrađena unutar planiranog ili istraženog koridora prometne građevine,

·         potvrdu nadležnog javnopravnog tijela ako je zgrada izgrađena unutar planiranog ili istraženog koridora ili površine komunikacijske građevine,

·         potvrdu nadležnog javnopravnog tijela ako je zgrada izgrađena unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar,

·         suglasnost Hrvatskih voda ako je zgrada izgrađena na vodnom dobru,

·         uvjerenje da je zgrada vidljiva na digitalnoj ortofoto karti, odnosno da je evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi do 21. lipnja 2011., ako ista nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011.

 

*Vidi članak 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn (TB 1.) + 50,00 kn (TB 2.) = 70,00 kn – uplaćuje se u gotovini ili na žiro račun Zadarske-županije br: 2407000-1800013007 model 68, poziv na br: 7307-OIB-XXX* (upisati broj koji je dolje naveden za svaku općinu/grad)

*Bibinje 020, Galovac 571, Kali 173, Kukljica 572, Nin 282, Novigrad 537, Poličnik 345, Posedarje 349, Preko 354, Privlaka 574, Ražanac 371, Sali 379, Starigrad 416, Sukošan 425, Škabrnja 445, Vir 489, Vrsi 625 i Zemunik Donji 525.

 

 

lokalnahrvatska.hr