Općina Sali > službeni glasnik > Uredba o visini vodnoga doprinosa

Uredba o visini vodnoga doprinosa

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 18. studenoga 2011.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2242 Na temelju članka 11. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2010. godine donijela

UREDBU O VISINI VODNOGA DOPRINOSA


Članak 1.

Ovom se Uredbom određuje visina vodnoga doprinosa.

Članak 2.

U smislu ove Uredbe izraz:

1. »Zaštićeno obalno područje mora« je zaštićeno obalno područje mora, u smislu propisa koji uređuju prostorno uređenje i gradnju;

2. »Područja posebne državne skrbi« su područja tako određena u smislu propisa koji uređuju područja posebne državne skrbi;

3. »Poslovne građevine, osim proizvodnih građevina« su zatvoreni poslovni prostori (prostorije) koji su namijenjeni obavljanju gospodarskih djelatnosti, uključivši prodaju ili drugi promet robe i usluga, kao npr. trgovinu, prodajne centre, skladišta, garaže i manipulativne prostore, te izložbene prostorije sajmova i druge slične prostorije;

4. »Stambene građevine za stalno stanovanje« su više stambene zgrade i obiteljske kuće koje su namijenjene stalnom stanovanju;

5. »Stambene građevine za povremeno stanovanje« su kuće za odmor i zgrade s apartmanskim stanovima namijenjene povremenom stanovanju;

6. »Objekti društvenog standarda i religijski objekti« su škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, dječji vrtići i dnevni boravci, bolnice, klinike, poliklinike i domovi zdravlja, objekti studentske prehrane, objekti javne prehrane (javne kuhinje), muzeji i religijski objekti. Zatvoreni poslovni prostori koji su namijenjeni obavljanju drugih djelatnosti osim gospodarskih, uključivši djelatnosti neprofitnih osoba, te tijela Republike Hrvatske, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izjednačeni su s objektima društvenog standarda i religijskim objektima;

7. »Proizvodne građevine« su zatvoreni poslovni prostori (prostorije), namijenjeni za proizvodne i servisne svrhe (popravak, remont i održavanje), te prostorije za istraživanja i ispitivanja (laboratoriji i druge slične prostorije);

8. »Prometne građevine« su otvorene građevine i pojas uz njih, namijenjeni za prometovanje vozila, plovila i drugih prometala, te uzlijetanje, slijetanje i smještaj zrakoplova, uključivši autoceste, ostale ceste, pruge, uzletno-sletne staze, stajanke i staze za vožnju (rulne staze) na aerodromima i helidromima, prevodnice i druge građevine slične namjene;

9. »Produktovodi« su infrastrukturne građevine namijenjene prijenosu struje, transportu energenata (nafte, plina i dr.), vode, otpadnih voda i elektroničkih komunikacijskih signala, uključivši dalekovode, naftovode, plinovode, toplovode, vodovode, kanalizacijske vodove i ispuste i druge građevine slične namjene;

10. »Kabelska kanalizacija« su produktovodi, odnosno dio elektroničke komunikacijske infrastrukture koji se sastoji od mreže podzemnih cijevi od pogodnog materijala, kabelskih zdenaca i kabelskih galerija, koja služi za postavljanje i zaštitu elektroničkih komunikacijskih kabela;

11. »Otvorene poslovne građevine« su otvorene građevine namijenjene za proizvodne, servisne (popravak, remont i održavanje), skladišne i parkirne svrhe, odnosno namijenjene kao manipulativne površine, prostori za pretovar, utovar i privez (lučke površine, dokovi, molovi, pristani i druge slične građevine), prostori za prodaju ili drugi promet robe i usluga, izložbeni prostori, te druge građevine;

12. »Druge otvorene građevine« su otvorene građevine koje nisu otvorene poslovne građevine iz točke 11. ovoga članka, a namijenjene su za šport, rekreaciju, za poduku i vježbe, te druge slične djelatnosti, uključivo bazene, igrališta, otvorena kupališta, vježbališta i poligone, te druge slične građevine.

Članak 3.

U svrhu određivanja visine vodnoga doprinosa, područje Republike Hrvatske dijeli se u 3 zone: Zonu A, Zonu B i Zonu C.

Zonu A čini Grad Zagreb i zaštićeno obalno područje mora.

Zonu B čini ostalo područje Republike Hrvatske, osim Zone A i Zone C.

Zonu C čine područja posebne državne skrbi.

Članak 4.

Visina vodnoga doprinosa određuje se u kunama po jedinici prikazanoj u tablici kako slijedi:

Tarifni broj

Osnovica

Jedinica

Zona A

Zona B

Zona C

1.

Poslovne građevine, osim proizvodnih građevina

m3

52,50 kn

31,50 kn

15,75 kn

2.

Stambene građevine za stalno stanovanje:

       

2a.

Obiteljske kuće do 400 m2

m3

22,50 kn

15,00 kn

5,60 kn

2b.

Ostale stambene građevine za stalno stanovanje

31,50 kn

21,00 kn

7,85 kn

3.

Stambene građevine za povremeno stanovanje

m3

42,00 kn

26,25 kn

13,15 kn

4.

Objekti društvenog standarda i religijski objekti

m3

13,10 kn

7,85 kn

2,60 kn

5.

Proizvodne građevine

m3

9,35 kn

5,60 kn

1,85 kn

6.

Prometne građevine

m2

3,65 kn

1,05 kn

0,55 kn

7.

Produktovodi

m

7,85 kn

5,25 kn

2,60 kn

8.

Kabelska kanalizacija

m

15,75 kn

10,50 kn

5,25 kn

9.

Otvorene poslovne građevine

m2

26,25 kn

15,75 kn

5,25 kn

10.

Druge otvorene građevine

m2

13,10 kn

7,85 kn

2,60 kn

Na građevinu koja ima više različitih namjena iz članka 2. ove Uredbe primijenit će se više odgovarajućih visina vodnoga doprinosa iz članka 4. ove Uredbe.

Ako građevina svojim obujmom, površinom, odnosno duljinom prelazi granicu zona iz članka 3. ove Uredbe, na njene dijelove primijenit će se visina vodnoga doprinosa one zone u kojoj se ti dijelovi grade.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka na gradnju stambenih građevina za stalno stanovanje na otoku iz tarifnoga broja 2. stavka 1. ovoga članka, investitori kojih su fizičke osobe, osim obrtnika i osoba slobodnih zanimanja, primijenit će se visina vodnoga doprinosa koja važi u Zoni C.

Članak 5.

Javnopravna tijela koja vode postupak izdavanja akata kojima se odobrava građenje, odnosno izvedeno stanje, dostavljaju Hrvatskim vodama, po službenoj dužnosti, dokumentaciju potrebnu za obračun vodnoga doprinosa (preslik zahtjeva za izdavanje akta kojim se odobrava građenje, odnosno izvedeno stanje i projektnu dokumentaciju), te od investitora, odnosno projektanta popunjene obrasce, propisane propisom iz članka 76. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, koji se odnosi na obračun i naplatu vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, broj 153/2009).

Članak 6.

Vodni se doprinos plaća jednokratno ili u obrocima.

Članak 7.

Svi upravni postupci započeti do stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se po odredbama Uredbe o visini vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 14/2006, 35/2006 i 39/2006).

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini vodnog doprinosa (»Narodne novine«, br. 14/2006, 35/2006 i 39/2006).

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-08/10-01/01

Urbroj: 5030125-10-1

Zagreb, 28. svibnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

lokalnahrvatska.hr