Općina Sali > službeni glasnik > odluka o komunalnom doprinosu

odluka o komunalnom doprinosu

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 18. studenoga 2011.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03- pročišć. tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09), i članka 30. Statuta Općine Sali (Službrni glasnik Zadarske županije br. 17/2009), Općinsko vijeće Općine Sali na svojoj 21. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2012.  godine donosi    

 

ODLUKU

O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Općine Sali

 

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina komunalnog doprinosa u Općini Sali:

 

          jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine

          način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

          opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od komunalnog doprinosa

          izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa

 

Članak 2.

1.      Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Sali.

2.      Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

3.      Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom.

4.      Sredstvima komunalnog doprinosa financira se gradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kaoi i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

5.      Komunalnim doprinosom nisu obuhvaćeni troškovi priključka građevinske čestice na objekte i uređaje komunalne infrastrukture.

 

 

Članak 3.

            Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Sali, u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.

            Rješenje o komunalnom doprinosu obvezatno sadrži:

1.      iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

2.      način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

3.      prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

4.      obvezu Općine Sali glede izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Sali,

5.      obvezu povrata sredstava ako Općina Sali ne izvrši svoju obvezu

            Komunalni doprinos se plaća u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju komunalnog doprinosa.

            Akt na temelju kojeg se može graditi, ne može se izdati prije nego je za istu građevinu izvršena uplata komunalnog doprinosa, ili kod obročne uplate, nakon izvršene uplate prve rate. Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Sali.

            Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava Jedinstveni upravni odjel Općine Sali u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak odnosno dobit.

           

Članak 4.

            Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

            Za pomoćne prostore u zgradi kao što su podrum u kojem je spremište, garaže, ili pomoćne objekte koji su predviđeni građevnom dozvolom (garaže, gospodarski objekt spremište) plaća se komunalni doprinos po jedinstvenoj cijeni.

            Iznimno od odredbe stavka 1. ove odluke za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine, komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama, jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevine.

            Obujam građevine izračunat će se prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa i prema glavnom projektu za građevnu dozvolu.

 

Članak 5.

            Investitori adaptacija postojećih objekata, odnosno izmjena tehnološkog procesa i slično, plaćaju komunalni doprinos samo za slučaj da svojim novim kapacitetima povećaju angažiranu snagu priključka električne energije, odnosno profil priključka i potrošnju vode i usluga odvodnje za više od 30% u odnosu na postojeće stanje. U tom slučaju komunalni doprinos se plaća  u iznosu od 30% od iznosa koji bi investitor uplatio da gradi novi objekt.

 

 

Članak 6.

            Visina komunalnog doprinosa kada se gradi nova građevina, određuje se tako da se visina komunalnog doprinosa po prostornom metru, prema zoni i stupnju izgrađenosti komunalne infrastrukture pomnoži sa prostornim metrom građevine koja se namjerava izgraditi na građevinskoj čestici, a prema glavnom projektu. Svaka zgrada se računa po jedinstvenoj cijeni.

            Ako je nadogradnja već  postojeće kuće, prvo se izračuna koliki je obujam postojeće kuće a onda se u odnosu na postojeći obujam prema jedinstvenoj cijeni izračuna  nadogradnja.

 

Članak 7.

            Radi određivanja visine komunalnog doprinosa za građenje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sali, na temelju prosječnih troškova opremanja, utvrđuje se jedinstvena zona za cijelo područje Općine Sali.

            Komunalni doprinos plaća se u visini novčanog iznosa od 80,00 kuna za svaki m3, a raspodjeljuje se po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

 

1.      za javne površine u visini od 16,00 kuna

2.      za nerazvrstane ceste u visini od 32,00 kuna

3.      za groblja i krematorije u visini od 16,00 kuna

4.      za javnu rasvjetu u visini od 16,00 kuna

 

 

Članak 8.

            Obveznici komunalnog doprinosa koji sudjeluju u izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3. ove odluke , uz suglasnost Općinskog vijeća, prilikom ishođenja građevne dozvole  za stambeni , poslovni, gospodarski i dr. objekt plaćaju komunalni doprinos na način da im se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, uz uvjet da prilože račun o istom, a najviše do dvije trećine iznosa izračunatog komunalnog doprinosa, pod uvjetima utvrđenih pisanim ugovorom.

 

Članak 9.

            Stanovnicima Općine Sali komunalni doprinos umanjuje se za 90% od punog iznosa iz čl.7. st.2. ove Odluke, a njihovim nasljednicima iz prvog nasljednog reda za 50% od punog iznosa iz čl.7. st.2. ove Odluke,  kada gradi ili rekonstruira stambenu građevinu sukladno odredbama PPU Općine Sali koje se odnose na građenje obiteljskih građevina, a čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 u čiju se površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici.

 

Stalni stanovnik Općine Sali smatra se osoba koja stvarno živi na području Općine Sali najmanje 3 godine uzastopno do dana podnošenja zahtjeva, što dokazuje potvrdom o prebivalištu odnosno drugim dokazima o stvarnom prebivalištu, koje Jedinstveni upravni odjel zatraži od obveznika.

 

Nasljednik iz prvog nasljednog reda, radi ostvarenja prava na umanjenje komunalnog doprinosa, Jedinstvenom upravnom odjelu treba dostaviti dokaze iz stavka 2. ovog članka za pretka te rodni list za sebe,  na traženje Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Uz dokaze iz stavka 2. odnosno 3. ovog članka investitor odnosno obveznik plaćanja komunalnog doprinosa dužan je dostaviti ovjerenu javnobilježničku izjavu da prvi put gradi ili rekonstruira stambenu građevinu na području Općine Sali.

 

            Za  svu površinu iznad 400 m2 brutto  površine investitor plaća komunalni doprinos iz članka 7. ove Odluke u cijelosti.

 

 

Članak 10.

            Oslobođene su od plaćanja komunalnog doprinosa pravne ili fizičke osobe:

          objekti čiju gradnju financira ili sufinancira Općina Sali i objekte za koje Općinsko Vijeće utvrdi da su od interesa za Općinu.

            Oslobođeni su plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju stambenog i poslovnog objekta po ishođenju građevinske dozvole:

          osoba kojoj je poginuo ili nestao član obiteljskog domaćinstva, u domovinskom ratu, oslobođena je plaćanja komunalnog doprinosa 100%

          osoba koja je civilni ili vojni invalid domovinskog rata s 50% invalidnosti ili više oslobođena je plaćanja komunalnog doprinosa za stambeni objekt površine do 400 m2, a za površinu preko 400 m2 dužna je platiti komunalni doprinos u punom iznosu.

          osoba koja je civilni ili vojni invalid domovinskog rata do 50% invalidnosti oslobođena je od plaćanja komunalnog doprinosa za stambeni objekt do 400 m2 razmjerno postotku invalidnosti a za površinu preko 400 m2 dužna je platiti komunalni doprinos u punom iznosu.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. i 2. ovog članka sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine Sali iz sredstava poreznih prihoda.

 

Članak 11.

            Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

 

Komunalni doprinos obveznik koji gradi obiteljsku kuću, stambeni ili mposlovni objekt može platiti u 12 jednakih mjesečnih obroka u roku od jedne godine od dana dospjeća obveze komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 20% ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

 

Na neisplaćene obroke obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke, a na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća za neplaćene javne prihode.

 

Članak 12.

            Nadzor nad primjenom ove odluke provodi načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Sali.

 

  Članak 13.

            Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu za financiranje građenja i održavanja objekta i uređenja komunalne infrastrukture od 17.07.2009.  („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 17/2009).

 

Članak 14.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Zadarske županije”.

 

 

KLASA: 363-01/12-01/14

URBROJ: 2198/15-01-12-1

Sali, 12. ožujka 2012.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI

 

 

 Predsjednik:

                                                                                                           mr.sc. Ante Vodopija

lokalnahrvatska.hr