Općina Sali > službeni glasnik > Javni pozivi

Javni pozivi

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 18. studenoga 2011.

 

   

 

     R E P U B L I K A   H R V A T S K A

             ZADARSKA  ŽUPANIJA

                      OPĆINA SALI

                 

 

Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12) Općina Sali, objavljuje

 

JAVNI POZIV

vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

 

Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

 

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se neposredno u pisarnici ili preporučeno poštom na adresu:

 

ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za provedbu dokumenata

prostornog uređenja i gradnje

Brne Krnarutića 13/1

23 000 Zadar

 

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.

Iznimno od gore navedenog predmetni zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu zakona podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.

 

Navedenim Zakonom uređuju se uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađenom zgradom na temelju predmetnog Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, i to:

          vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine (DOF5/2011)

          koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. godine ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju dostavlja se dokumentacija navedena u čl. 11., 12., 13., 14. i 15. gore navedenog Zakona.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Sali, tijekom uredovnog vremena od  7 do 15 sati uz predhodnu najavu na mob. 099/31 79 197.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Općini Sali i na web stranicama www.opcina-sali.hr

 

lokalnahrvatska.hr