Općina Sali > Natječaji > Otkup autohtonih proizvoda – do 10. prosinca 2021.

Otkup autohtonih proizvoda – do 10. prosinca 2021.

Kategorija Natječaji, Obavijesti,
Objavljeno 1. prosinca 2021.

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/2018, dalje: Pravilnik) Općina Sali objavljuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

OTKUP AUTOHTONIH PROIZVODA ZA PROMOCIJU I DEMONSTRACIJU U OKVIRU PROJEKTA „INTERPRETACIJSKO EDUKACIJSKI CENTAR GRPAŠĆAK“  

 

 1. NAZIV I SVRHA MJERE

Općina Sali je projektni partner Javnoj ustanovi „Park prirode Telašćica“ koja je nositelj Projekta „Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak“ (dalje u tekstu: IEC Grpašćak) u sklopu kojeg projekta je, među ostalim, predviđeno otvaranje trgovine za prodaju lokalnih proizvoda, a u cilju unaprjeđenja i prezentacije turističke ponude unutar Parka prirode Telašćica te izgradnje kapaciteta lokalnih gospodarstvenika/poduzetnika.

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog Poziva je iskaz interesa dobavljača za isporuku prihvatljivih autohtonih proizvoda za promociju i demonstraciju – poljoprivrednih proizvoda i lokalnih suvenira, a koji proizvodi će se nabaviti sukladno odredbama Pravilnika te Uvjetima i kriterijima za otkup proizvoda koji su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Ovaj Poziv je treći krug Javnog poziva iz kojeg su izuzeti poljoprivredni proizvodi i suveniri sukladno rezultatima prethodnog završenog Javnog poziva.

 1. VRSTA, KOLIČINA I KVALITETA PREDMETA NABAVE

Opisano u Uvjetima i kriterijima za otkup proizvoda i ponudbenom listu, a što čini sastavni dio ovog poziva.

 1. BROJ NABAVE IZ PLANA NABAVE

40/2021-JN

 1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

56.000,00 kuna bez PDV-a

 1. NAVOD O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA SA KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

OPG Nives Morović, Žman

 1. PRAVO SUDJELOVANJA

Sukladno članku 6. Pravilnika pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju – pravne i fizičke osobe koje su registrirane za prodaju poljoprivrednih proizvoda i lokalnih suvenira.

 1. ROK ISPORUKE PROIZVODA I ROK VALJANOSTI PONUDE
 • Rok za isporuku proizvoda je do 31. prosinca 2021. godine
 • Rok valjanosti ponude je minimalno 45 dana od dana roka za dostavu ponuda
 1. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Naručitelj će ugovorene iznose isplatiti prema uvjetima koji će se definirati ugovorom, a po isporuci predmeta nabave. Ugovoreni iznosi isplatiti će se po zaprimljenom računu u roku od 30 dana. Računi ispostavljeni na nepropisan način biti će vraćeni.

 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

 Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

 1. JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 1. NAČIN IZRADE I DOSTAVE PONUDA

Rok za dostavu ponuda produljuje se do 10. prosinca 2021. godine u 13:00, a ponude se dostavljaju elektronskom ili običnom poštom ili osobno te bez obzira na način dostave ista mora biti zaprimljena do navedenog roka.

U slučaju dostave ponude elektronskom poštom ponudu je potrebno dostaviti na adresu: [email protected], a u naslovu iste treba navesti sljedeće:

OTKUP AUTOHTONIH PROIZVODA ZA PROMOCIJU I DEMONSTRACIJU U OKVIRU PROJEKTA „INTERPRETACIJSKO EDUKACIJSKI CENTAR GRPAŠĆAK“

 

U slučaju dostave običnom poštom ili osobno na vanjskom omotu treba biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

OPĆINA SALI

Ulica Sali II kbr. 74 A

          23281 Sali

NAZNAKA: Ne otvaraj. Ponuda za otkup autohtonih proizvoda za promociju i demonstraciju u okviru Projekta „Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak“

 1. CIJENA PONUDE

Ponuditelj dostavlja ponudu s upisanom cijenom u kunama. Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene. U cijenu bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

 1. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Pravna i poslovna sposobnost: Dokaz upisa u  sudski, obrtni, strukovni  ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta te potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga ne stariju od 6 mjeseci.

 1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda mora sadržavati popunjen ponudbeni list s ispunjenim troškovnikom.

 1. ROK I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 10. prosinca 2021. godine u 13:00.

Otvaranje ponuda održati će se 10. prosinca 2021. u 13:30 u prostorijama Općine Sali.

 1. ODLUKA O ODABIRU

Naručitelj će obavijest o odabiru najpovoljnije ponude dostaviti svakom Ponuditelju na dokaziv način.

Sve potrebne informacije, a u cilju sastavljanja ponude, mogu se dobiti od naručitelja, tijekom radnog tjedna u periodu od 12 do 15 sati, a do isteka roka za dostavu ponuda.

 1. PODACI

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovog javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe mjere, obrade zahtjeva i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka.

 

U Salima, 1. prosinca 2021.

OPĆINA SALI

 

Dokumenti:

Javni poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list – poljoprivreda

Ponudbeni list – suveniri

Uvjeti i kriteriji za otkup proizvoda

SKRAĆENO – potrebni dokumenti prema proizvodu koji nudite

lokalnahrvatska.hr