Općina Sali > Javna nabava > Sprečavanje sukoba interesa

Sprečavanje sukoba interesa

Kategorija Javna nabava, Odluke i procedure,
Objavljeno 17. veljače 2021.

JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA

SUKOB INTERESA

Temeljem članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: „ZJN 2016.“) sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

  1. ako predstavnik naručitelja obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  2. ako je predstavnika naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekata s više od 0,5%.

Odredba članka 76. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuje se na odgovarajući način na srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike (u daljnjem tekstu: povezane osobe) predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona.

Sukladno članku 80.stavku 2.točki 1. ZJN objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojim je Općina Sali temeljem članka 77.stavka Zakona u sukobu interesa:

  1. mark-ING d.o.o. Mažuranićevo Šetalište 1/2, 21000 Split, OIB: 60406138486
  2. Morović Marking d.o.o. Žman 160/c, 23282 Žman, OIB: 13399700342

lokalnahrvatska.hr