Općina Sali > Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o. > opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Kategorija Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o.,
Objavljeno 27. ožujka 2014.

opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

 

Na temelju članka 215. Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/2009) Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o., Obala Petra Lorinija bb ,23281 Sali,. (u daljnjem tekstu: Društvo) donosi

ODLUKU

O OPĆIM I TEHNIČKIM UVJETIMA ISPORUKE VODNIH

USLUGA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

– postupak izdavanja suglasnosti i osiguranje uvjeta za priključenje građevina na komunalnu infrastrukturu,

– tehničko-tehnološke uvjeti priključenja (posebni uvjeti priključenja),

– kvaliteta opskrbe vodnim uslugama,

– pravima i obvezama Društva i korisnika vodnih usluga,

– uvjetima mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga,

– uvjetima za primjenu postupaka ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga,

– postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga

II POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI I OSIGURANJA

UVJETA ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU

INFRASTRUKTURU

Članak 2.

Postupak priključenja građevine na javnu vodnu komunalnu infrastrukturu započinje korisnik vodnih usluga – vlasnik građevine, podnošenjem pisanog zahtjeva za izdavanje dozvole o priključenju ovlaštenom upravnom odjelu Općine Sali.

Pod građevinom u smislu ove Odluke razumijeva se:

– svaka građevina za stanovanje, poslovna građevina ili gospodarska građevina namijenjena za poljoprivrednu djelatnost, za čiju je gradnju potrebno Rješenje o uvjetima građenja ili građevinska dozvola prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji,

– svaka privremena građevina za potrebe javnih manifestacija za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 3.

Prije izdavanje dozvole o priključenju iz članka 1. ove Odluke nadležni upravni odjel Općine Sali zatražit će od Društva izdavanje materijalno – tehničkih uvjeta priključenja te u skladu s tim izdavanje suglasnosti za priključenje.

Društvo će izdati suglasnost za priključenje:

– ako je na području na kojem se nalazi građevina korisnika komunalnih usluga izgrađen sustav vodne komunalne infrastrukture,

– ako je izgrađeni sustav iz prethodne alineje dovoljno kapacitiran da je moguće priključenje građevine korisnika, bez ugrožavanja prava na urednu, redovitu i dostatnu isporuku vodnih usluga ostalih korisnika koji imaju građevine na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika podnositelja zahtjeva,

– ako je građevina korisnika podnositelja zahtjeva udaljena od komunalne infrastrukture (mjesta priključenja) na udaljenosti da priključenje ne iziskuje nesrazmjerne troškove u odnosu na vrijednost građevine korisnika

– ako konfiguracija terena na kojem se treba izvesti priključenje omogućuje priključenje i ne iziskuje za priključenje nesrazmjerne troškove u odnosu na vrijednost građevine korisnika podnositelja zahtjeva.

– ako je korisnik podnositelj zahtjeva ishodovao suglasnost onih vlasnika nekretnina preko čijih nekretnina bi se trebalo izvesti priključenje.

Suglasnost se izdaje pisano, skupa s tehničko – materijalnim uvjetima priključenja i dostavlja nadležnom upravnom odjelu, u najkraćem mogućem roku.

Pod najkraćim mogućim rokom u smislu iz prethodnog stavka ovog članka Odluke podrazumijeva se objektivno vrijeme koje je potrebno da bi se nadležne službe Društva upoznale sa zahtjevom za izdavanje suglasnoti, izvršile uvid na licu mjesta priključenja građevine na vodnu komunalnu infrastrukturu te izradila suglasnot s potrebnim materijalo – tehničkim uvjetima priključenja.

III TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

(POSEBNI UVJETI PRIKLJUČENJA)

Članak 4.

Priključenje građevine na objekte vodne komunalne infrastrukture mora se izvesti po pravilima struke, vodeći računa o racionalnosti troškova za korisnika podnositelja zahtjeva, da se osigura uredno funkcioniranje priključka te da se ne naruši odgovarajući standard korisnika čije su građevine već prije priključene.

Priključenje na komunalnu infrastruktutu za odvodnju otpadnih voda

– kanalizacijski priključak

Članak 5.

Pod priključkom na infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda – kanalizacijski priključak podrazumijeva se priključenje građevine korisnika podnositelja zahtjeva na javni kolektor za odvodnju otpadnih voda.

Članak 6.

Priključkom na sustav javne odvodnje smatra se dio odvodnog cjevovoda od svakog posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu do revizijskog okna, odnosno do spoja na kanalizacijski kolektor (reviziono okno ili direktno na cijev).

Kanalizacijski priključak, s obzirom na namjenu, utvrđuje se kao:

a) stalni kanalizacijski priključak,

b) privremeni kanalizacijski priključak.

Stalni kanalizacijski priključak izvodi se kao trajno rješenje odvodnje otpadnih voda.

Privremeni kanalizacijski priključak izvodi se za potrebe privremene građevine i gradilišta.

Kanalizacijski priključak sadrži:

– reviziono okno najavnom odvodnom kolektoru, veličine svjetlog otvora 0,6 m x 0,6 m za dubine do 0,8 m ili 1,2 m x 1,0 m za dubine do 0,8 m do 1,5 m. Okno mora biti vodonepropusno s poklopcem 0,6 m x 0,6 m odgovarajuće nosivosti osovinskog pritiska, s naznakom „kanalizacija“,

– spoj dovodne cijevi od građevine u reviziono okno-dovodnu cijev građevine do kanalizacijskog priključka izrađuje sam vlasnik građevine, i na svoj trošak, na temelju dozvole o priključenju iz članka 2. i 3. ove Odluke.

Kanalizacijski priključak izvodi se na maksimalnoj udaljenosti 30 m od građevinske parcele.

Ukoliko nije moguće izvesti kanalizacijski priključak na način iz st. 1. I 3. ovog članka Odluke, Društvo može postupiti drugačije, poštujući načela iz članka 4. ove Odluke.

Članak 7.

Troškove izrade priključka snosi vlasnik građevine, na temelju predračuna i računa društva te ugovora s društvom.

Ukoliko je zbog priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu potrebno izvršiti prekop javne površine, podnositelj zahtjeva za prekop snosi troškove prekopa javne površine i sanacije prekopa javne površine, prema uvjetima koje izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Sali.

Ukoliko se zbog priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu izvodi prekop na asfaltiranoj javnoj površini, prije ishođenja suglasnosti za prekop javne površine, podnositelj zahtjeva je dužan uplatiti naknadu za asfaltiranje prekopa javne površine, u visini stvarnih troškova koje utvrđuje Općinski načelnik Općine Sali, prema tržišnim cijenama za navedene radove.

Najmanja obračunska jedinica za obračun troškova asfaltiranja prekopa je 1 m2.

IV KVALITETA ISPORUKE VODNIH USLUGA

Članak 8.

Društvo vrši isporuku vodnih usluga korisnicima vodeći računa o kvaliteti sastava isporučene vode i kvaliteti sastava otpadnih voda, u skladu sa važećim propisima, radi zaštite života i zdravlja korisnika vodnih usluga te zaštite okoliša i ta je obveza društva svakodnevna i stalna.

U smislu iz prethodnog stavka ovog članka Odluke društvo:

– sukladno važećim propisima, stalno, putem svojih ovlaštenih zaposlenika i pute nadležnih institucija vrši bakteriološku i kemijsku analizu voda i o tome dostavlja izvješća nadležnim državnim organima,

– putem automatskih sustava dezinfekcije vode ugrađenih na vodovodnim objektima stalno i u propisanim količinama vrši dezinfekciju vode odgovarajućim sredstvima za dezinfekciju vode,

– gradi i održava vodnu komunalnu infrastrukturu i izvodi priključenja na propisan način, poštujući pravila struke, ugrađujući adekvatne materijale, opremu i uređaje, kako bi kvaliteta vodnih usluga bila na zadovoljavajući način i u skladu sa važećim propisima,

– ima izgrađen i organiziran sustav uzbunjivanja i otklanjanja zagađenja vodne komunalne infrastrukture i okoliša radi sprječavanja opasnosti po zdravlje i život građana,

– provodi mjere deratizacije i dezinsekcije kanalizacijskih kolektora, crpnih stanica i pročiščivaća otpadnih voda,

– permanentno vrši obučavanje svojih djelatnika pravilnom rukovanju opremom i uređajima za isporuku korisnicima vodnih usluga,

– redovito provodi i druge mjere i aktivnosti radi održanja kvalitete isporuke vodnih usluga, u skladu sa važeći propisima.

V. OBVEZE I PRAVA DRUŠTVA U ISPORUCI VODNIH USLUGA

I OBVEZE I PRAVA KORISNIKA VODNIH USLUGA

Članak 9.

Obvaze Društva u isporuci vodnih usluga su:

– osigurati trajno i kavalitetno obavljanje isporuke vodnih usluga,

– osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne osposobljenosti,

– osigurati isporuku vodnih usluga na načelima održivog razvoja,

– osigurati javnost i transparentnost rada i isporuke vodnih usluga.

Članak 10.

Prava Društva u isporuci vodnih usluga su:

– donošenje cjenika komunalnih usluga isporuke vodnih usluga u skladu sa važećim propisima,

– naplata isporučenih usluga prema cjeniku komunalnih usluga,

– ograničiti ili obustaviti isporuku vodnih usluga pod uvjetima iz ove Odluke,

– postupati u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga.

Članak 11.

Obveze korisnika vodnih usluga su:

– ne oštećivati i čuvati od oštećenja vodnu komunalnu infrastrukturu,

– trošiti isporučene vodne usluge na primjeren i funkcionalan način, u skladu sa stvarnim potrebama, poštujući prava na vodne usluge i drugih korisnika vodnih usluga i u skladu sa važećim propisima, odlukama i naredbama ovlaštenih organa i službi i preporukama ovog društva,

– koristiti vodne usluge na način da ne onečišćuje vodnu komunalnu infrastrukturu i okoliš,

– uredno i na vrijeme plaćati isporučene vodne usluge, po načelu – potrošać plaća i radi osiguranja trajne i kvalitetne isporuke vodnih usluge i načela održivog razvoja,

– upozoravati i obavještavati Društvo o uočenim oštećenjima na komunalnoj infrastrukturi za isporuku vodnih usluga, o uočenom onečišćenju komunalne infrastrukture, kao i o neracionalnom i nefunkcionalnom trošenju isporučenih usluga od strane drugih korisnika ili trećih osoba,

– upozoravati i obavještavati Društvo o uočenoj krađi vodnih usluga od strane drugih korisnika ili trećih osoba ili drugom gubitku vodnih usluga.

Članak 12.

Prava korisnika vodnih usluga su:

– pravo na trajnu i kvalitetnu isporuku vodnih usluga,

– pravo na javnu komunalnu infrastrukturu za isporuku vodnih usluga u stanju funkcionalne osposobljenosti,

– pravo na stalno i pravovremeno obavještavanje i informiranje od strane Društva glede djelatnosti isporuke vodnih usluga,

– pravo zahtijevati transparentnosti javnost rada Društva glede djelatnosti isporuke vodnih usluga.

VI UVJETI MJERENJA, OBRAČUNA I NAPLATE ISPORUKE VODNIH USLUGA

Članak 13.

Obračun isporuke vodnih usluga koje Društvo pruža svojim korisnicima usluga te plaćanje tih usluga vrši se na način utvrđen ovom Odlukom.

Visinu cijene isporuke Društvo utvrđuje svojim cjenikom.

Obveznik plaćanja komunalnih usluga je vlasnik građevine ili korisnik kada je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika i o tome pisano i na dokaziv način upoznao Društvo.

Članak 14.

Korisnik može račun za pruženu komunalnu uslugu platiti na način utvrđen važećim propisima.

Članak 15.

Rok za plaćanje računa za isporuku vodnih usluga je 8 dana od dana dostave računa.

Članak 16.

Korisnik je dužan izvijestiti Društvo o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i o svakoj bitnoj promjeni odmah, a najkasniju roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Obračun komunalnih usluga isporuke vodnih usluga i dostava računa

Članak 17.

Društvo,po narudžbi potrošača vrši i isporuku vode sa hidranta, uz obračun prema isporuci vode u m3 te prema cijeni iz cjenika.

Uz cijenu isporučene vode, na temelju Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i na način i u iznosu utvrđenim odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave –Općine Sali, Društvo obračunava i iznos naknade za razvoj za izgradnju i održavanje vodne komunalne infrastrukture za potrebe jedinica lokalne samouprave na čijem području se voda isporučuje i prihod je jedinica lokalne samouprave.

Članak 18.

Potrošač ima pravo na reklamaciju obračuna isporuke vode u pismenom obliku, odmah po dostavi računa, a najkasnije u roku iz članka 15. ove Odluke, odnosno u roku od 15 dana od dostave računa.

Društvo je dužno reklamaciju opetovano razmotriti i provjeriti i o tome pisano obavijestiti korisnika.

Ukoliko Društvo uvaži protest, izvršit će usklađenje obračuna u poslovnim knjigama društva do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

Članak 19.

Ukoliko je korisnik vodu koristio za gašenje požara Društvo neće naplatiti taj utrošak vode ako potrošač pismeno prijavi požar Društvu u roku od 15 dana od njegovog nastanka, kao i ako je povećana potrošnja vode nastala iz razloga više sile, pri čemu se pod višom silom podrazumijevaju prirodni događaji i nepogode koji se ni uz dužnju pažnju nisu mogli predvidjeti niti otkloniti.

Članak 20.

Obračun komunalne usluge odvodnje otpadnih voda – kanalizacije Društvo obračunava prema odluci Općinskoga vijeća u visini iznosa naknade za korištenje usluge odvodnje.

Članak 21.

Korisnik je dužan s kanalizacijskim priključkom postupati s dužnom pažnjom. Ne smije ga oštećivati, ili njime na bilo koji drugi način samovoljno raspolagati, a u suprotnom dužan je društvu nadoknaditi štetu i cjelokupni trošak popravka.

Za kvarove na internoj – kućnoj instalaciji, uklanjanju kvarova ,zamjene i sl. odgovara i troškove isključivo snosi sam korisnik.

Članak 22.

Društvo dostavlja korisnicima račune tromjesečno i to:

– od 01.siječnja do 30.ožujka tekuće godine,

– od 01.travnja do 30. lipnja tekuće godine

– od 1.srpnja do 30. rujna tekuće godine

-od 1.listopada do 31. prosinca tekuće godine

Dostavu računa korisnicima društvo vrši putem pošte ili djelatnika Društva.

Račun za vodne usluge sadrži pored obračuna komunalnih usluga s naznakom obračunske jedinice i cijene i iznos naknade za korištenje voda i naknadu za zaštitu voda s naznakom iznosa po m3 isporučene,odnosno ispuštene vode sve temeljem posebnih propisa i kao prihod Hrvatskih voda. Račun također sadrži i obračun poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

Račun potrošač plaća putem pošte a može ga neposredno platiti i na blagajni Društva, u roku dospjelosti označenom na računu

Račun Društvo dostavlja korisniku – vlasniku građevine, na koga glasi priključak ili drugom korisniku građevine ako je tako s korisnikom vlasnik ugovorio i o tome pisano i dokazivo obavijestio društvo, a slučaju neplaćanja računa od strane drugog korisnika račun je društvu dužanplatiti vlasnik građevine.

U slučaju da po priključenju nekretnine na komunalnu infrastrukturu dođe do prodaje ili na drugi način otuđenja dijela nekretnine novom vlasniku, a vlasnici nisu zatražili odvojenje priključka ili odvojenje nijezbog tehničkih razloga i što ocjenjuje Društvo moguće, račun društvonastavlja dostavljati dosadašnjem vlasniku – imaocu priključka, a vlasnici su dužni međusobno dogovoriti način međusobnog podmirenja dugai računa.

Kod prodaje građevine korisnici su dužni prije prodaje građevine provjeriti stanje duga građevine za vodne usluge prema društvu te platiti dug, a u suprotnom će Društvo za nepodmireno dugovanje teretiti novogkorisnika – vlasnika nekretnine.

Članak 23.

Društvo donosi cjenik za isporuku vodnih usluga, u skladu sa važećim propisima.

Cjenikom komunalnih usluga iz stavka 1. ovog članka Odluke, pored navedenog u ovoj Odluci, društvo utvrđuje i cijenu izrade priključka građevine, osim cijene troškova materijala.

Društvo javno objavljuje cjenik za isporuku vodnih usluga na svojoj internet stranici.

VII UVJETI ZA PRIMJENU POSTUPAKA OGRANIČENJA ILI

OBUSTAVE ISPORUKE VODNIH USLUGA

Članak 24.

Društvo može korisniku obustaviti isporuku vodnih usluga

1. ako korisnik nije podmirio prijašnje račune za isporuku vode

2. ako je korisnik neovlašteno omogućio drugom potrošaču priključenje na javni komunalni vodni sustav,

3.u drugim sličnim slučajevima nastalim nemarim ponašanjem ili propustom korisnika.

Članak 25.

Društvo ima pravo obustaviti ili ograničiti isporuku vodnih usluga u slučajevima:

– kada se vrši izgradnja ili popravci kvarova na komunalnoj-vodnoj infrastrukturi,

– u slučajevima iznenadnih zagađenja komunalne vodne infrastrukture i okoliša,

– na temelju naredbe nadležnih organa,

– u drugim sličnim opravdanim slučajevima.

Članak 26.

Društvo će prije obustave isporuke vodnih usluga iz članku 23.i 24. ove Odluke o tome obavijestiti korisnike na primjereni način.

VIII POSTUPANJE U SLUČAJU NEOVLAŠTENOG KORIŠTENJA

VODNIH USLUGA

Članak 27.

Za slučaj neovlaštenog priključenja građevine od strane korisnika na javnu kanalizacijsku infrastrukturu, Društvo će od korisnika potraživati naknadu štete i drugog troška prema vlastitoj procjeni iznosa štete i troška, te protiv korisnika podnijeti i odgovarajuću prijavu nadležnim organima.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave na oglasnoj ploči Društva

Sali, 27.12.2013.

Direktor:

Diana Milin, prof

Ova odluka javno je objavljena na oglasnoj ploči Društva dana i na Internet stranicama Općine Sali.

lokalnahrvatska.hr