Općina Sali > Javna nabava > plan nabave za 2013

plan nabave za 2013

Kategorija Javna nabava,
Objavljeno 28. siječnja 2010.

 

Plan nabave za 2013

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SALI

Općinski načelnik

 

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) i članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 17/09), Općinski načelnik Općine Sali, dana 11. siječnja 2013. godine, donosi

 

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

 

I

U skladu s Proračunom Općine Sali za 2013. godinu utvrđuje se Plan nabave Općine Sali za 2013. godinu.

 

II

Tablični prikaz Plana:

REDNI

BROJ

PREDMET NABAVE

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

PLANIRANA VRIJEDNOST NABAVE

VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE

UGOVOR

ILI

OKVIRNI SPORAZUM

PLANIRANI POČETAK POSTUPKA

PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA

Redovna djelatnost Općinskog vijeća

1.

Reprezentacija

 

8.000,00

10.000,00

direktno

 

 

 

2.

Rashodi  za blagdane i Dan Općine

 

 

8.000,00

 

10.000,00

 

direktno

 

 

 

Jedinstveni upravni odjel

3.

Uredski materijal i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

 

 

 

24.000,00

 

30.000,00

 

direktno

 

 

 

 

4.

Električna energija

 

48.000,00

60.000,00

direktno

Ugovor HEP

 

31.12.2013.

5.

Sitni inventar

 

1.600,00

2.000,00

direktno

 

 

 

6.

Usluge telefona, mobitela i pošte

 

 

 

64.000,00

 

80.000,00

 

direktno

 

 

 

7.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opeme

 

 

8.000,00

 

10.000,00

 

direktno

 

 

 

8.

Usluge promidžbe i informiranja-oglasi i natječaji

 

 

16.000,00

 

20.000,00

 

direktno

 

 

 

9.

Usluge odvjetnika i pravnika

 

48.000,00

60.000,00

direktno

 

 

 

10.

Intelekualne usluge

 

36.000,00

45.000,00

direktno

 

 

 

11.

Računalne usluge

 

8.000,00

10.000,00

direktno

 

 

 

12.

Reprezentacija

 

48.000,00

60.000,00

direktno

 

 

 

13.

Rashodi protokola (cvijeće,vijenci i sl.)

 

 

4.000,00

 

5.000,00

 

direktno

 

 

 

14.

Bankarske usluge

 

6.400,00

8.000,00

direktno

 

 

 

15.

Računala i uredska oprema

 

24.000,00

30.000,00

direktno

 

 

 

16.

Komunikacijska oprema

 

2.400,00

3.000,00

direktno

 

 

 

17.

Računalni programi

 

8.000,00

10.000,00

direktno

 

 

 

18.

Dodatna ulaganja na općinskim zgradama

 

 

48.000,00

 

60.000,00

 

direktno

 

 

 

Komunalna infrastruktura

19.

Javna rasvjeta

 

320.000,00

400.000,00

direktno

Ugovor HEP

 

31.12.2013.

20.

Materijal i djelovi za tekuće i invest. održavanje javne rasvjet

 

 

 

80.000,00

 

100.000,00

 

direktno

Ugovor Komunalno društvo

 

 

 

31.12.2013.

21.

Usluge održavanja javne rasvjete

 

 

 

40.000,00

 

50.000,00

 

direktno

Ugovor Komunalno društvo

 

 

 

31.12.2013.

22.

Kandelaberi za javnu rasvjetu

03-2013/MV

160.000,00

200.000,00

otvoreni

Ugovor

travanj 2013.

31.12.2013.

23.

Građevinski materijal

02-2013/MV

320.000,00

400.000,00

otvoreni

Ugovor

 travanj 2013.

31.12.2013.

24.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i putova

 

 

 

160.000,00

 

200.000,00

 

direktno

Ugovor Komunalno društvo

 

 

 

31.12.2013.

25.

Geodetko-katastarske usluge

 

16.000,00

20.000,00

direktno

 

 

 

26.

Izgradnja cesta i putova

01-2013/MV

480.000,00

600.000,00

otvoreni

Ugovor

travanj 2013.

30.05.2013.

27.

Protupožarni putovi

 

56.000,00

70.000,00

direktno

 

 

 

28.

Usluge održavanja javnih površina

 

 

 

128.000,00

 

160.000,00

 

direktno

Ugovor Komunalno drištvo

 

 

 

31.12.2013.

29.

Usluge deratizacije i dezinsekcije

 

 

 

28.000,00

 

35.000,00

 

direktno

 

Ugovor

 

 

 

31.12.2012.

30.

Kupnja zemljišta za parking

 

475.000,00

500.000,00

pregovarački

Ugovor

 

31.12.2013.

31.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja

 

 

24.000,00

 

30.000,00

 

direktno

Ugovor Komunalno društvo

 

 

 

31.12.2013.

32.

Izgradnja mrtvačnice

04-2013/MV

640.000,00

800.000,00

otvoreni

Ugovor

lipanj 2013.

31.12.2013.

33.

Održavanje i registracija vozila za odvoz smeća

 

 

41.600,00

 

52.000,00

 

direktno

 

 

 

34.

Izgradnja čekaonice u Brbinju

05-2013/MV

240.000,00

300.000,00

otvoreni

Ugovor

lipanj 2013.

31.12.2013.

 

35.

 

Sanacija riva

 

 

 

80.000,00

 

100.000,00

 

direktno

Ugovor Komunalno društvo

 

 

 

31.12.2013.

36.

Vodovodna mreža Dragove

 

64.000,00

80.000,00

direktno

 

 

 

Protupožarna zaštita

37.

Projektna dokumentacija za vatrogasni dom

 

 

 

64.000,00

 

80.000,00

 

direktno

 

 

 

Kultura

38.

Proširenje knjižnice Sali

 

40.000,00

50.000,00

direktno

 

 

 

Rad mjesnih odbora

39.

Električna energija

 

80.000,00

100.000,00

direktno

Ugovor HEP

 

31.12.2013.

                                             

 

 

KLASA: 400-01/13-01/2

URBROJ: 2198/15-01-13-1

Sali, 11. siječnja 2013.

                                                                                                                                                                     Načelnik Općine Sali:

                                                                                                                                                                     Zoran Morović ing.el.

 

lokalnahrvatska.hr